Баранецький Ярослав Омелянович

Баранецький Ярослав Омелянович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси   Баранецького Я.О. лежать у галузі теорії лінійних звичайних диференціальних рівнянь, функціонально-диференціальних рівнянь з оператором інволюції , диференціальних рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами та рівнянь із частинними похідними. Вони стосуються спектрального аналізу несамоспряжених, зокрема "суттєво несамоспряжених", нелокальних задач та застосування отриманих результатів при використанні та обґрунтуванні методу відокремлення змінних.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • вища математика

 

Монографії:

 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е., Нитребич З.Н. Обобщенный метод разделения переменных. – К.: Наук. Думка, 1993. -232 с.

Основні наукові статті:

 • Баранецкий Я.Е. Спектральные свойства многоточечной задачи для операторно-дифференциальных уравнений // Мат. методы и физ-мех. поля, 1986 , – . 23. – С.11–15.
 • Баранецкий Я.Е. Свойства одной нелокальной задачи. // Праці 5 респ. конф. по нелінійних задачах мат. фіз. Д. – 1987. – С.6 – 8.
 • Баранецкий Я.Е. Краевая задача для дифференциально-операторных уравнений чëтного порядка. / / Методы исследования дифференциальных и интегральных операторов. Сб. науч. трудов. К.: Наук. думка, 1989. – С.13 – 18.
 • Баранецький Я.О. Нелокальна еліптична задача для диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку // Укр. мат. журн. – 1990. –44, – 9, – С. 1174– 1181.
 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е. Многопараметрические нелокальные спектральные задачи для операторно-дифференциальных уравнений. //Мат методы и физ-мех. поля, 1990. – 32. – С.26 – 30.
 • Баранецький Я.О. Нелокальні задачі з однаковим спектром для еліптичних рівнянь вищого порядку //Доп. НАН України . –1995. – 7. – С.5-8.
 • Баранецький Я.О. , Дідух В.Й. , Каленюк П.І. Крайові задачі з однаковим спектром для лінійних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі // Вісн. держ. університету "Львівська політехніка ". ПМ. – 1996. – 299. –С.3– 7.
 • Баранецький Я.О. Нелокальна крайова задача для рівнянь з постійними коефіцієнтами // Вісн. держ. університету "Львівська політехніка " ПМ. – 1997. – 320. – С.13– 15.
 • Баранецький Я.О. Про існування ізоспектральних збурень задачі Діріхлє для рівняння Пуассона диференціальними операторами безмежного порядку // Вісн. держ. університету "Львівська політехніка " ПМ. – 1997. – 320. – С.15– 18.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Ярка У.Б. Збурення крайових задач для звичайних крайових задач другого порядку // Вісн. держ. університету "Львівська політехніка " ПМ. – 1998. – Т.1. – 337. – С.70– 73.
 • Баранецький Я.О. , Ярка У.Б. Про один клас крайових задач для абстрактних інтегро- диференціальних рівнянь // Вісн. держ. університету "Львівська політехніка " ПМ. – 1998.Т.– 364. – С.310–315.
 • Баранецький Я.О. , Ярка У.Б. Про один клас крайових задач для диференціально- операторних рівнянь парного порядку //Мат. методи та фіз.-мех. поля. –1999. – 42, – 4. – С. 64– 68.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І. , Копач М.І., Копчук-Кашецький А.В. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для звичайних диференціальних рівнянь четвертого порядку // Вісн. Прикарпатського. Університету. Математика. – 1, 1999. – С. 3 – 10.
 • Баранецький Я., Копчук-Кашецький А. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівняння // Вісн. Прикарпатського. університету . Математика. 1999. – 2, – С.15 – 19.
 • Баранецький Я.О., Копчук-Кашецький А.В. Нелокальна багатоточкова задача для бігармонічного рівняння. // Вісник Прикарпатського університету. Математика. 1999. – 2, – С.11– 15.
 • Баранецький Я.О. , Бушмакін В. П, Каленюк П.І . Гранична задача для диференціально-операторного рівняння з наростаючою кратністю спектра і двома операторами в граничних умовах. // Вісн.нац. ун– ту "Львівська політехніка " ПМ. 1999. – 364. – С.232 – 238.
 • Баранецький Я.О. , Каленюк П.І., Ярка У.Б., Превисокова Н.В. Мішана багатоточкова задача для рівняння теплопровідності // Вісн.нац. ун– ту "Львівська політехніка " ПМ. – 2000. – 411. – С.18 – 24.
 • Баранецький Я. О. , Копчук-Кашецький А. В. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівняння //Вісн.нац. ун– ту "Львівська політехніка " ПМ – 2000. – 407. – С. 239– 242.
 • Баранецький Я.О. , Василишин Б.В., Копчук-Кашецький А.В. , Сохан П.Л. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними парного порядку. // Вісн. нац. Ун – ту "Львівська політехніка " ПМ – 2000. – 411. – С.21– 24.
 • Ya. O. Baranets'kyy Similitude operators generated by nonloca – No. 9 – P. 1174– 1181.
 • Ya. O. Baranetskii, P. I. Kalenyuk. Multiparameter nonlocal spectral problems for operator- differential Equations in : Journal of mathematical sciences , ISSN 1573-8795, – 1993. – 5, – P. 1139– 1142.
 • Ya. O. Baranetskij. The boundary value problem for differential – operators of an even order. (Rus) // Methods for the investigations of differential and integral operators, Collect. Sci. Works, Kiev, 13 – 18 (1989).
 • Баранецький Я.О ., Ярка У.Б. Нелокальна багатоточкова задача для рівняння Пуассона // Науковий Вісник Ужгородського Ун-ту. Серія матем. і інф . 2006. – Вип. 12-13. – С. 17– 26.
 • Баранецький Я.О. , Ярка У.Б., Федушко С.О. Абстрактні збурення диференціального оператора Діріхлє. Спектральні властивості. // Науковий Вісник Ужгородського Ун-ту . Серія мат. і інф . – 2012. – Вип. – С.
 • Баранецький Я. О., Ярка У. Б., Федушко С. О. Ізоспектральні збурення диференціального оператора Діріхле // Наук. Вісник Ужгород. ун-ту, серія Математика і інформатика . – 2012, вип. 23 , № 1. – С. 12-16
 • Баранецький Я.О., Баша А.А. Нелокальна багатоточкова задача для диференціально-операторних рівнянь порядку 2n. // Мат. методи та фіз. мех. поля, 2014. –57. –3. – С. 37– 44.
 • Баранецький Я.О. Крайова задача з нерегулярними умовами для диференцiально-операторних рiвнянь // Буковинський математичний журнал / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3–4. –С. 33-40.
 • Baranetskij Ya. O. , Basha A. A. Nonlocal multipoint problem for differential – operator equations of order 2n // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – V. 217. No. 2. – P. 176 – 186.

 

Тези міжнародних конференцій:

 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е. Многопараметрические задачи Валле – Пуссена // Всесоюзная 8-ая школа по теории операторов в функциональных пространствах 27- окт.-4 ноября , 1983г. , Рига : Тезисы докладов. – Рига: – 1983. С. 85.
 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е. Представление решений некоторых классов краевых и начально-краевых задач для линейных уравнений с частными производными //6-th Czechoslovak Conf. on Different. Equal. and their Apply. Aug.26-30.1984. Brno: Enlarged Abstr. – Brno: 1984. – P – 59-60.
 • Баранецкий Я.Е., Каленюк П.И. Разрешимость одного класса нелокальных задач для линейных уравнений с частными производными // Симп. "Диференціальні та інтегральні рівняння та їх застосування"Одеса.1988. – С.15
 • Baranetskiy Ya. On some classes of similar operators generated nonlocal problems for linear differential equations // International conference dedicated to 100 th- birthday of Stefan Banach, may 6-8, 1992, L’viv, Ukraine. – Львів. –1992. С.4.
 • Баранецький Я.О. , Нитребич З.М. Про один клас ізоспектральних нелокальних задач для лінійних еліптичних рівнянь вищого порядку //Міжнародна наукова конференція присвячена пам. ак. М.П. Кравчука , 22-28 вересня 1992 р., Київ: Тези конф. – 1992. – С.14.
 • Baranetsky Ya., Bushmakin V. Оn sufficient conditions for solving the abstract Cauchy problem in Hilbert space with unbounded eigenvalue multiplicities // Intern. Conf. Nonlinear. Aug. 21-27,1995, Kiev, Book of Abstr. – p. 8.
 • Баранецький Я.О. Нелокальні крайові задачі з однаковим спектром для безтипних диференціальних рівнянь з сильно карлеманівським символом // Математика і психологія у педагогічній системі. Технічний університет: Матеріали 1-ї Міжнар. конф. Одеса, 1996. С. 9 – 10.
 • Баранецький Я.О. , Бушмакін В. П. , Каленюк П.І. Гранична задача для диференціально-операторного рівняння з кратним спектром і наростаючою кратністю власних значень// Міжнар. наук. конф. „Сучасні проблеми механіки і математики ". – Тези доп., ЛДУ,- 1998- с.289.
 • Баранецький Я., Каленюк П., Ярка У. Спектральні властивості для функціонально-диференціального рівняння // VII Міжнар. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. Тези доповідей- Київ. – 1998.- С. 33.
 • BaranetskIy. Ya. , Bushmakin V.,Kalenyuk P., Kopchuk-Kashetskyy A., Yarka U. // Intern. Conf. dedicated to J.P. Schauder, (Aug.23-29, 1999, L’viv), Bok of Abstr.- L’viv.-1999.- P.17-18.
 • Баранецкий Я.Е. , Каленюк П.И., Копчук- Кашецкий А.В. , Ярка У.Б. Нелокальные эллиптические краевые задачи с одинаковым спектром. //Тези доповідей між. нар конференції (Одеса 12-14 вересня 2000 р.) Одеса 2000.С.21-23.
 • Баранецький Я., Копчук-Кашецький А. Нелокальні багатоточкові задачі з однаковим спектром для диференціальних рівнянь з частинними похідними, не розв’язані відносно старшої похідної. //Тези доповідей. міжнар. наукової конф. "Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь "(1-5 жовтня 2001 р. м. Дрогобич) Київ-2001.С.12.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О. Ізоспектральні оператори, породжені нелокальними еліптичними задачами // Зб. "Український математ. конгрес-2001. Міжнародна конференція з функціонального аналізу, 22-26 серпня 2001 р. Київ, Україна, Тези доповідей, Інст. Матем. НАН України, Київ – 2001.- С.10.
 • Baranetsky Ya., Kalenyuk P., Kopchuk-Kashetskyy A. Spectral Properties of Nonlocal Boundary Value Problem. // Intern. Conf. dedicated to 110-th birthday of S.Banach: Abstr. (L’viv, May 28-31, 2002). – L’viv, Ukraine, 2002. – P.28.
 • Baranetsky Ya., Yarka U. Solution of boundary valye problems for abstract differential equations. //Intern. Conf. dedicated to 110-th birthday of S.Banach: Abstr. (L’viv, May 28-31, 2002). – L’viv, Ukraine, 2002. – P.29.
 • Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Періодична задача для одного класу диференціально-функціональних рівнянь парного порядку. //Міжнар. конф. ім. акад. М.Кравчука ( Київ, 16-19 травня 2002 р.). – Київ, 2002. – С.402.
 • Баранецкий Я.Е. Изоспектральние возмущения оператора задачи Дирихле для уравнения Пуассона в единичном квадрате // Тезисы докладов международн. конференции им. И. Г. Петровского "Дифференциальные уравнения и смежные вопросы" (Москва, 2004). – М. – 2004 . – С. 28.
 • Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Ізоспектральність одного класу крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в обмеженій області // Міжнар. наук. конф. "Шості Боголюбовські читання". Тези доповідей. – Київ. – 2003. – С.256.
 • Баранецький Я.О. Задача типу Діріхле для диференціально-операторних рівнянь вищого порядку. // Міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тези доповідей 6-9 червня 2005 року. С. 13.
 • Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Ізоспектральні збурення оператора задачі Діріхле для звичайного диференціального рівняння II порядку // Міжнар. наук. конф. "Диференціальні рівняння та їх застосування ". Тези доповідей. – Чернівці. – 2006. – С.10.
 • Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Диференціально-різницеві збурення задачі Діріхле для звичайного диференціального рівняння II порядку // Міжнар. наук. конф. "Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування " . Тези доповідей. – Ужгород. -2006. – С.8-9
 • Баранецький Я.О. Ярка У.Б Задача Діріхлє для збуреного за двома змінними еліптичного рівняння // Дванадцята Міжнародна . наукова конференція імені академіка М. Кравчука , (м. Київ , 15-17 трав., 2008 р.) , Матеріали конф.. Київ. – С. 30
 • Баранецький Я.О., Копчук-Кашецький А.В. Ізоспектральні інтегро-диференціальні збурення другої крайової задачі // Зб. тез доповідей Український математичний конгрес – Київ. – 2009. – С. 26.
 • Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Розв’язність задачі Діріхле для збуреного еліптичного рівняння// Матеріали XIII Міжнар. наук. конф. імені М. Кравчука (м. Київ, 13-15 травня 2010 р.) Матеріали конф. Київ – С. 56.
 • С Ярка У.Б. Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними нескінченного порядку з алгебрично залежними коефіцієнтами // Міжнародна наукова конф. "Диференціальні рівняння та їх застосування", 8 – 10 червня 2011 р. – Київ, В-во Київського університету ім. Т. Шевченка. – С. 12.
 • Баранецький Я.О., Баша А.А. Нелокальна багатоточкова задача для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами //Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці , 11-13 06 2012, – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці: С.11
 • Yaroslav Baranetskij and Petro Kalenyuk Some properties of general boundary value problems for a differential operator of second order on unit interval // Intern. Conf. dedicated to 120-th birthday of S. Banach: Abstr. (L’viv, sept.17-21, 2012). – L’viv, Ukraine, 2012. – P.5-6.
 • Baranetskij Ya, Kalenyuk P. Spectral properties of the multipoint problem for the functional differential equations with involution / International V.Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drohobych, Ukraine). Abstracts of conference reports. Lviv. – 2015. – P. 33.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І. Мішана задача для рівняння теплопровідності з узагальненими умовами Самарського-Іонкіна // Міжнар. наук. конф. "Диференціальні рівняння та їх застосування " присв. 70-річчю акад. НАН України Перестюка М.О., Ужгород. 19 – 21 травня 2016 р.: тез. доп. – Ужгород, 2016. – С. 40.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І. Нелокальна задача з умовами Самарського-Іонкіна для для диференціально- операторних рівнянь другого порядку з інволюцією // Міжнар. наук. конф. "Диференціально- функціональні рівняння та їх застосування", Чернівці, 28-30 вересня 2016 р.: тез. доп. – Чернівці, 2016. – С. 21-22.
 • Baranetskiy Ya., Kalenyuk P. Nonlocal boundary-value problem for second- order differential equations with involution // International conference on Differential Equation Dedicated to the 110th Aniversary of Ya. B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016. Abs. – Lviv, Ukraine Lviv, 2016 – P.23 – 24.

 

Навчальні посібники:

 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О., Пелех Я. М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. В-во НУ "Львівська політехніка".- Львів. – 2006. 128 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О. , Базилевич Л.Є, Ільків В.С., Киричинська І.Б., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. посібник для студентів хімічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ "Львівська політехніка " В-во НУ "Львівська політехніка".- Львів. – 2006. 240 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Костенко І.С., Нитребич З. М., Новіков Л.О, Пелех Я.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л. Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів. Навч. посібник з грифом Науково – методичної ради НУ "Львівська політехніка. В-во НУ "Львівська політехніка".- Львів. 2010. 166 с.


Методичні розробки:

 • Баранецький Я.О., Білущак Г.І., Будз І .С., Веселовська О.О., Пукач П .Я. Елементи лінійної алгебри. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу " Лінійна алгебра та аналітична геометрія". Розділ " Лінійна алгебра". Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : В-во ДУ " Львівська політехніка. 1996. – 60 с.
 • Баранецький Я.О., Киричинська І.Б., Пукач П .Я., Фролова П.В. Математичний аналіз. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з крсу " Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної ".Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : В-во ДУ " Львівська політехніка. 1997. – 41 с.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П .Я. Випадкові величини. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу " Теорія ймовірностей і математична статистика".Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : В-во ДУ " Львівська політехніка. 1999. – 22 с.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П .Я. Випадкові події. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу " Теорія ймовірностей і математична статистика".Для студентів інженерно- технічних спеціальностей. – Львів : В-во ДУ " Львівська політехніка. 1999. – 34 с.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Пукач П .Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу "Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними " для студентів базових напрямків "Прикладна математика ", "Видавничо-поліграфічна справа ". В-во Тараса Сороки. – Львів.- 2008.-32 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Костенко І.С., Ряжська В.А., Ярка У.Б.,Гошко З.О. Вища математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт з курсу " Вища математика " для студентів інженерно- технічних та хімічних спеціальностей. В-во НУ "Львівська політехніка".- Львів. – 2010. 20 с.
 • Каленюк П.І.,Баранецький Я.О., Костенко І.С., Ряжська В.А., Ярка У.Б., Гошко З.О. Вища математика. Застосування диференціального числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно технічних та хімічних спеціальностей. – 2010. 20 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Пахолок Б.Б., Коляса Л.І. Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Частина 1. Визначений інтеграл. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно -технічних та хімічних спеціальностей. В- во НУ "Львівська політехніка".- Львів. – 2012. 56 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Пахолок Б.Б., Коляса Л.І. Вища математика. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно- технічних та хімічних спеціальностей. В-во НУ "Львівська політехніка".- Львів. – 2012.- 40 с.