Млинко Оксана Іванівна

Млинко Оксана Іванівна
кандидат технічних наук, асистент

 

Наукові інтереси: Використання математичних моделей для обгрунтування раціонального розкроювання аркушевих матеріалів для засобів пакування; методи оптимізації
 

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Млинко О.І., Бабяк Г.Ю. Виготовлення клапанів картонних паковань. // Упаковка. – 2005. – № 6. – С. 40 – 41.
 • Млинко О.І. Оптимізація параметрів тари. // Упаковка. – 2006. – № 4. – С. 34 – 35.
 • Млинко О.І. Вибір раціональної форми паковання. // Упаковка. – 2007. – № 6. – С. 34 – 35.
 • Регей І.І., Коломієць А.Б., Млинко О.І. Виготовлення складних криволінійних контурів у паперово–картонних виробах. // Упаковка. – 2008. – № 3. – С. 27–29.
 • Регей І., Пушак Я., Млинко О. Математичне обґрунтування складової параметрів процесу вирізування криволінійних контурів у виробах з паперу і картону // Комп’ютерні технології друкарства. – 2008. – № 19. – С. 247–252.
 • Млинко О.І. Кінематика процесу виготовлення криволінійних контурів у паперово-картонних виробах. // Упаковка. – 2009. – № 1. – С. 42 -43.
 • Дурняк Б.В., Млинко О.І. Математичне описування форми криволінійних контурів паперово-картонних виробів. // Упаковка. – 2009. – № 3. – С. 35 – 37.
 • Кузнєцов В.О., Угрин Я.М., Млинко О.І. Математична інтерпретація форми криволінійних контурів поліграфічної продукції та засобів пакування // IX міжн. симпозіум укр. інженерів-механіків у Львові, 20-22 травня 2009 р.: праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. – С. 193-194.
 • Регей І.І., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Автоматизоване апроксимування криволінійних контурів паперово-картонних виробів // Упаковка. – 2010. – № 1. – С. 35-37.
 • Регей І.І., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Нова ексклюзивна поліграфічна та паперово-картонна продукція (проектування, технологія, засоби виготовлення) // Пакувальна індустрія (стан та перспективи): ІV наук.-практ. конф., 18-21 травня 2010 р.: матеріали. – Додаток до часопису "Упаковка". – 2010. – № 3. – К., 2010. – С. 73-78.
 • Регей І.І., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Нова технологія та засоби для виготовлення ексклюзивної паперово-картонної продукції // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 27 – 28 верес. 2010 р.: тези допов. – К.: НУХТ, 2010. – С 95.
 • Коломієць А.Б., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Обмін інформацією між програмними пакетами при розрахунку і проектуванні пакувального обладнання: Праці ІІ Міжн. наук.-техн. конференції "Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій" (11-13 листопада 2010 р., Львів). – С. 123-125.
 • Регей І.І., Дурняк Б.В., Млинко О.І. Складові технологічно-технічної безпеки виробництва паперово-картонної тари // Пакувальна індустрія (стан та перспективи для харчових продуктів): V наук.-практ. конф., 1-2 червня 2011 р., м. Алушта, Україна: матеріали. – Додаток до часопису "Упаковка". – 2011. – № 3. – К., 2011. – С. 83-90.
 • Регей І.І., Млинко О.І. Оцінка ефективності використання пакувальних матеріалів (на прикладі виробництва споживчого картонного паковання) // Упаковка. – 2012. – № 1. – С. 34-36.
 • Дурняк Б.В., Регей І.І., Млинко О.І. Альтернативне обладнання для виготовлення друкованої паперово-картонної продукції: Матеріали VІІ Науково-практичної конференції "Пакувальна індустрія (інноваційні технології)" (21 – 24 травня 2013 р., м. Алушта, Україна). – Додаток до часопису "Упаковка". – 2013. – № 2. – К., ІАЦ "Упаковка", 2013. – С. 92-99.
 • Регей І.І., Млинко О.І. Матеріало- та енергоощадні резерви у виробництві паперово-картонної тари: Матеріали ІІ Міжнародної спеціалізованої наук. – прак. конф. "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності", 11 вересня 2013 р.: тези допов. – К., НУХТ, 2013. – С. 48-49.
 • Дурняк Б.В., Млинко О.І. Математичне обґрунтування раціональних геометричних параметрів паперових пакетів для пакування сипкої продукції // Технологічні комплекси. – 2014. – № 1. – С. 42-46.
 • Регей І.І., Млинко О.І. Мінімізація витрат пакувальних матеріалів у виробництві паперово-картонного паковання для пакування сипкої продукції // Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція ТК-2014, 28-30 травня 2014 р.: зб. наук. праць. – Луцьк: Видавництво ЛНТУ, 2014. – С. 60-61.
 • Регей І.І., Угрин Я.М., Млинко О.І. Мінімізація витрат пакувальних матеріалів (на прикладі виготовлення паковання для сипкої продукції) // Упаковка. – 2014. № 4. – С. 38-40.
 • Regey I.I., Mlynko O.I. Minimalizacja wymiarow opakowan produktow sypkich // Opakowanie. – 2014. – № 3. – S. 67-69.
 • Млинко О.І. Картонне паковання для рідкої продукції (обґрунтування раціонального використання пакувального матеріалу) // Упаковка. – 2016. – № 4., – С. 25-27.
 • І.І. Регей, Я.М. Угрин, О.І. Млинко Форма споживчого паковання: економічні та естетичні аспекти // Пакувальна індустрія (полімерна упаковка для продуктів харчування): Матеріали X науково-практичної конференції (20-21 вересня 2016 р., с. Княжичі, Київ. обл., Україна). – ІАЦ "Упаковка", 2016. – С. 73-78.
 • Дурняк Б. В., Млинко О. І., Бегень П. І. Паковання з гнучких пакувальних матеріалів (оптимізація раціонального співвідношення геометричних параметрів) // Додаток до часопису “Упаковка”. – 2017. – № 5. – C. 80–85.
 • Дурняк Б. В., Регей І. І., Млинко О. І. Паковання з гнучких матеріалів (обгрунтування методики дослідження внутрішнього об”єму) // Наукові записки Української академії друкарства. – 2017. – № 1(54). – C. 13–21.
 • Дурняк Б. В., Млинко О. І., Бегень П. Паковання з гнучких пакувальних матеріалів (оптимізація раціонального співвідношення геометричних параметрів) // Пакувальна індустрія (технічні рішення в рамках ініціативи Save Food) : матеріали XI науково-практичної конференції. – 2017. – C. 80–85.
 • Регей І. І., Млинко О. І. Обгрунтування раціональних геометричних параметрів пакування з гнучких пакувальних матеріалів // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів, 27-28 лютого 2018 р: тези доповідей, Львів, УАД. – 2018. – C. 3.
 • Млинко О. І., Регей І. І., Радіховський І. А. Механізм привода натискної плити у штанцювальному пресі (методика синтезу) // Упаковка. – 2019. – № 3. – С. 46–48.
 • Бегень П. І., Радіховський І. А., Млинко О. І. Штанцювальний прес з використанням передачі гвинт-гайка (дослідження кінематичних параметрів натискної плити) // Упаковка. – 2020. – № 1. – С. 44–45.
 • Регей І. І., Книш О. Б., Бегень П. І., Радіховський І. А., Млинко О. І. Привод натискної плити штанцювального преса на базі використання передачі "гвинт-гайка" (методика оцінки складових споживаної потужності) // Наукові записки Української академії друкарства. Технічні науки. Економічні науки. – 2020. – № 1 (60). – С. 98–107.
 • Mlynko Oksana, Musij Roman, Nakonechny Rostyslav. Mathematical modeling and research of optimal cutting of cardboard packaging // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – Вип. 31. – С. 42–50.
 • Ternytskyi Serhij, Rehei Ivan, Kandiak Nazar, Radikhovskyi Ihor, Mlynko Oksana. Experimental research of paperboard cutting in die cutting press the screw-nut transmission of drive mechanism of a movable pressure plate // Acta Mechanica et Automatica. – 2021. – Vol 15, №3. – P. 122–131.

 

Авторські свідоцтва і патенти на винаходи:

 • Патент № 81331 України, МПК В 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання. / Регей І.І. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.), Млинко О.І. (Укр.), – № 200600743; Заявл. 27.01.2006; Опубл. 25.12. 2007. Бюл. № 12. – 2 с.
 • Патент № 86120 України, МПК В 31 B 3/00, B 31 B 1/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання. / Регей І.І. (Укр.), Паньківський Р.Ю. (Укр.), Млинко О.І. (Укр.), – № а200706915; Заявл. 19.06.2007; Опубл. 25.03. 2009. Бюл. № 6. – 2 с.
 • Патент на винахід № 89264 України, МПК F 16 Н 27/00. Пристрій зрівноважування мальтійського механізму / Регей І.І., Млинко О.І., Полюдов О.І.; заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200804068; заявл. 31.03.2008; опубл. 11.01.2010. Бюл. № 1. – 2 с.
 • Патент на винахід № 90748 України, МПК B 31 В 1/00, B 26 F 1/38. Інструмент пристрою для виготовлення розгорток складної конфігурації по периметру / Регей І.І., Млинко О.І.; заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200804103; заявл. 01.04.2008; опубл. 25.05.2010. Бюл. № 10. – 3 с.
 • Патент на винахід № 92246 України, МПК B 31 В 1/00, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання / Регей І.І., Млинко О.І., Федишин Р.І., заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200900959; заявл. 09.02.2009; опубл. 11.10.2010. Бюл. № 19. – 3 с.
 • Патент на винахід № 93083 України, МПК B 31 В 1/14. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання / Регей І.І., Полюдов О.М., Млинко О.І., заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200813062; заявл. 10.11.2008; опубл. 10.01.2011. Бюл. № 1. – 2 с.
 • Патент на винахід № 97291 України, МПК B31В 3/00, В31В 1/26, В41F 13/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання. [Текст] / І.І. Регей, О.І. Млинко, П.І. Бегень; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201003463 заявл. 25.03.2010; опубл. 25.01.2012. Бюл. № 2. – 2 с.
 • Патент на винахід № 98851 України, МПК В31В 1/16, В26F1/38. Спосіб виготовлення розгорток картонного паковання та пристрій для його реалізації. [Текст] / І.І. Регей, О.Б. Книш, О.І. Млинко, Т.В.Слобода; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201011741 заявл. 04.10.2010; опубл. 25.06.2012. Бюл. № 12. – 4 с.
 • Патент на винахід № 99221 України, МПК В26D 1/34, В26 D 1/10. Пристрій для розрізування стрічки на аркуші з профільованими контурами. [Текст] / І.І. Регей, О.І. Млинко, Ю.В. Ватуляк; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201106836 заявл. 31.05.2011; опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14. – 4 с.
 • Патент на винахід № 99356 України, МПК В31В 1/00, В31В 3/00. Спосіб фальцювання та склеювання розгорток картонного паковання та пристрій для його реалізації. [Текст] / І.І. Регей, А.С. Главацький, П.І. Бегень, О.І. Млинко; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201013290 заявл. 08.11.2010; опубл. 10.08.2012. Бюл. № 15. – 2 с.
 • Патент на винахід № 104236 України, МПК B31В 3/00, B31В 1/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання [Текст] / І.І. Регей, П.І. Бегень, О.І. Млинко; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а 2012 11467 заявл. 04.10.2012; опубл. 10.01.2014. Бюл. № 1. – 3 с.
 • Патент на винахід № 105269 України, МПК B31В 3/00, B31В 1/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання [Текст] / І.І. Регей, П.І. Бегень, О.І. Млинко; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а 2012 09531 заявл. 06.08.2012; опубл. 25.04.2014. Бюл. № 8. – 3 с.

 

Навчальні посібники:

 • Кучма М. І., Дрогомирецька Х. Т., Млинко О. І., Волянська І. І., Страп Н. І. Вища математика для економістів (лінійна алгебра та аналітична геометрія). Курс лекцій. : навчальний посібник. – Львів: Львів "ПАІС", 2020. – 240 c.
 • Мусій Р. С., Нитребич З. М., Жидик У. В., Млинко О. І. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. : навчальний посібник. – Львів: Растр-7, 2020. – 248 c.

 

Методичні розробки:

 • Грилицький М.Д., Думанський О.І., Млинко О.І. Практикум до розділу "Операційне числення" з дисципліни "Диференціальні рівняння та операційне числення": Методичний посібник. — Львів: Вид-во ЛДІНТУ, 2007.- 38 с.
 • Гайвась І.В., Думанський О.І., Млинко О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання самостійних робіт для студентів інженерно-технічних та економічних спеціальностей. – Львів: Вид-во ЛДІНТУ, 2008 – 83 с.