Симовоник Ірина Борисівна

Симовоник Ірина Борисівна
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

 

Наукові інтереси:

  Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами.

Навчальні курси:

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференціальні рівняння
 • Математичне програмування та дослідження операцій
 • Теорія функції комплексної змінної та операційне числення
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Статистика
 • Економетрика

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.), Дребот А.Й., Іванчов М.І., Макар Ю.П. Обернена задача для рівняння теплопровідності з інтегральним перевизначенням // Вісн. Львів. ун-ту, серія мех.-мат. – 1997. – Вип.48. – С.71-79.
 • Березницька І. (Симовоник І.), Дребот А., Макар Ю. Обернені задачі для рівняння теплопровідності з нелокальними та інтегральними умовами // Вісн. Львів. ун-ту, серія мех.-мат. – 1999. – Вип.54. – С.27-37.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальною умовою перевизначення // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2001. – Т.44, №1. – С.54-62.
 • Bereznyts'ka I.B. (Symovonyk I.B.) Inverse problem of determination of the source in a general parabolic equation // Matematychni Studii. – 2002. – V.18, №2. – P.169-176.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Визначення вільного члена та старшого коефіцієнта в параболічному рівнянні // Укр. мат. журн. – 2003. – Т.55, №1. – С.119-125
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Обернена задача визначення двох коефіцієнтів у параболічному рівнянні з нелокальними умовами // Мат. студії. – 2003. – Т.19, №2. – С.217-224.
 • Bereznitska I.B. (Symovonyk I.B.) Inverse problem for a parabolic equation with nonlocal overdetermination // Book of abstracts. International Conference Dedicated to J.P.Schauder "Nonlinear partial differential eqautions" (Lviv, August 23-29, 1999). – Lviv: Видавничий центр Львів. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 1999. – P.24.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальними умовами // Матеріали VIII-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука (11-14 травня 2000р., Київ). – К.: НТУУ (КПІ). – 2000. – С.21.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Знаходження коефіцієнта теплопровідності та джерела в параболічному рівнянні // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Нові підходи до розв'язування диференціальних рівнянь" (1-5 жовтня 2001р., Дрогобич). – К.: Ін-тут мат-ки НАН України. – 2001. – С.14.
 • Bereznyts'ka I. (Symovonyk I.) Determination of major coefficient and sourсe in parabolic equation // Book of abstracts. International Conference "Nonlinear partial differential eqautions" (Kyiv, August 22-28, 2001). – Donetsk: CП "КомпьютерНорд". – 2001. – P.17.
 • Bereznyts'ka I. (Symovonyk I.) Determination of two coefficients in parabolic equation // Book of abstracts. International Conference on "Functional analysis and its applications" dedicated to the 110-th anniversary of Stefan Banach (May 28-31, 2002, Lviv, Ukraine). – Lviv: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – 2002. – P.34.
 • Bereznytska I.B. (Symovonyk I.B.) Determination of the major coefficient and the source in a general parabolic equation // Тези доповідей. Міжнародна наукова конференція "Боголюбовські читання" (26-30 серпня 2003, Чернівці) – С.265.
 • Bereznyts'ka I. (Symovonyk I.) Inverse problem for the heat equation with nonlocal boundary and overdetermination conditions // Book of abstracts. International Conference "Nonlinear partial differential equations" (Alushta, September 15-21, 2003). – Donetsk: ООО "КомпьютерНорд". – 2003. – P.22.
 • Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В., Симовоник І.Б. Про одну коефіцієнтну обернену задачу для рівняння теплопровідності в області з вільною межею // Збірник тез доповідей за матеріалами Х науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні" / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"/ – Львів, 2014. – 383-385с.
 • Baranetskij Y., Kolyasa L., Vozna S. М., Symovonyk I. The nonlocal problem for second-order differential equations with the operators of involution // Mathematical Modeling. – 2018. – № 2. – С. 50–53.

 

Методичні розробки:

 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 76 c.