Довідково-статистичні дані

Довідково-статистичні дані про кафедру ВМ

по роках: 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999

 


2000-2001 навчальний рік


На кафедрі вищої математики в 2000-2001 н.р. працюють 53 викладачі, з них:

д.ф.-м.н., проф.

- 1

д.ф.-.м.н., доц.

- 1

к.ф.-м.н., доц.

- 39

ст. викл.

- 7

асистентів

- 5

76% викладачів кафедри мають учені ступені.
При кафедрі працює також НДЛ-34 (керівник докт.фіз.-мат.наук, професор Ю.К.Рудавський), у штаті якої 2 сумісники і четверо штатних працівників.

Наукову діяльність в рамках основної держбюджетної теми “Питання алгебри, функціонального аналізу, математичної фізики, гіллясті ланцюгові дроби та іх застосування” очолюють провідні вчені кафедри доктори фізико-математичних наук Ю.К.Рудавський, А.З. Мохонько, доценти П.П.Костробій, А.Ф.Барвінський, Г.В.Понеділок, М.А.Сухорольський, Р.С.Мусій, П.П. Петров, Є.В.Черемних, М.Т.Бродович.
Зав.кафедрою. Ю.К.Рудавський є консультантом комісії у справах освіти і науки Верховної Ради України, членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій і членом редакційної колегії журналу “Condensed Maffer Physics”.

Викладачі кафедри і працівники лабораторії виконували дослідження з двох держбюджетних тем:
ДБ/34 “Куб” – завершена і анотація приведена в додатку,
ДБ/34 “Сольват” – перехідна з 2001 р.

Закінчують роботу над докторськими дисертаціями М.Т.Бродович і Є.В.Черемних, Р.С Мусій, М.А Сухорольський а над кандидатською дисертацією асистент В.Д.Гонтар, Петрів Ю.І., Дорош Л.А. Захистила кандидатську дисертацію ассистент Копич М.І.

В аспірантурі на кафедрі навчаються з відривом від виробництва Бацевич О. і Венгрин Б. (третій рік навчання). , Дорош Л.(другий рік навчання), Маркевич О., Стасюк Г.- (другий рік навчання).

В науковій роботі використовуються:
Комп’ютери “Pentium” – 6 шт., РС-486 – 1 шт., ксерокc “Sharp” -1 шт., сканер – 1 шт.

Викладачі кафедри співпрацюють з кафедрами університетів Росії, Молдавії, Білорусії, Польщі, Німеччини, Югославії.

Кафедра приймає участь у формуванні фундаментальних знань студентів з вищої математики на першому і другому курсах.

На ФПК і стажування підвищували свою кваліфікацію 10 викладачів.

 


1999-2000 навчальний рік

 

Штат професорсько-викладацького складу кафедри затверджений в кількості 47.25 чоловік, з них:

 

завідуючий кафедрою, професор

1

доценти

31.75

старші викладі

5.25

асистенти

9.25

разом

47.25

штат навчально-допоміжного персоналу, затверджений в кількості 5 чол.

штат НДС і НДЛ – 5 чол.;
очних аспірантів – 2 чол.;
заочних аспіратнів – нема;
співшукачів – нема.

Об’єм навчальної роботи, виконуваної кафедрою складає 29 275 год.

 

З них по видах:

семестр

I

II

за рік

лекції

5426

3554

8980

лаб.і практ зан.

6297

4089

10386

мод.контр

4927

2849

7776

Заліки екзам. конс.

100

90

190

пров к.р.на п.в.

192

368

560

к.р.на ВФ

298

85

383

співб на п.в.

500

500

1000

кер асп

?

кер каф

Відвід.Зан

?

к.р.ЗТВ

РГР інші види робіт

?

разом

17740

11535

29275

У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 174 м2,

 

з них: навчальна лабораторія (20 м2);
лабораторія НДС (36 м2);
приміщення кафедри (106.1 м2).

 


1998-1999 рік

Згідно з штатним розписом на кафедрі працювало 54 викладачі:

 

зокрема завідуючий кафедрою, д.ф.-м.н., професор
1 доцент, д.ф.-м.н.
29 доцентів, к.ф.-м.н., ст.н. с.
2 доцентів, к.ф.-м.н..
6 ст.викладачів
9 асистентів, канд.фіз.-мат.наук, канд.тех.наук
7 асистентів

Крім того за штатним сумісництвом на кафедрі працювали доценти Костробій П.П. і Лібацький Л.Л. та за комерційним штатним розписом доц. Крушинська С.І.
Також було 2 аспіранти та 2 стажисти-дослідники.
Середній вік професорсько-викладацького складу кафедри ВМ становив 48 роки..
Кількість викладачів передпенсійного віку – 8 або 14.5%, пенсійного – 9, або 16.4 % .

Окремі кількісні показники науково-дослідної роботи кафедри подані в наступній таблиці:

Кількість викладачів, які мають науковий ступінь складає 56,4 %, вчене звання – 46,3 %.
Захищено 2 кандидатські дисертацій (Орищин О., Драгомирецька Х.)
Активно працюють над докторськими дисертаціями доценти: Бродович М. Т., Черемних Є.В. Сухорольський М.А., Мусій Р.С., Понеділок Г.В. та інші.
Опубліковано праць – всього 73

в тому числі: статей /статей в журналах 34/34
тез/тез міжнародних конференцій 39/38

Дані про видання і підготовку до друку методичних матеріалів наведені в таблиці.

 

Методичні вказівки до вивчення курсу вищої математики та завдання для розрахунково – графічних і лабораторних робіт

видано

3

підготовлено

10

Навчальні посібники, курси лекцій

2

Збірники задач

3

У розпорядженні кафедри знаходиться приміщення, загальною площею 192 м2.

Освоєно складське приміщення площею 50 м2, облаштована кімната викладачів на 7 робочих місць.
На кафедрі є дві лабораторії НДС, загальною площею 36 м2, розташовані у навчальному корпусі № 18 по вул. Котляревського 1.

За кафедрою закріплено 2 аудиторії - 220-IV, 214-IV.

У цих аудиторіях проводяться практичні і лекційні заняття. У вільний від занять час використовується як кімната для консультацій, проведення семінарів.