Мохонько Анатолій Захарович

Мохонько Анатолій Захарович
доктор фізико-математичних наук, професор

 

Наукові інтереси:   

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Васіна Л.С., Мохонько В.Д., Мохонько А.З. Про деякі прийоми підвищення ефективності викладання вищої математики у вищих технічних навчальних закладах. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ. 18-20 травня 2006 p.- Київ, “Задруга” . 2006 р. С. 791.
 • Мохонько А.З., Куземко Л.І. Про алгеброїдні розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами // Тези міжнародної математичної конференції Ім. В.Я. Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 p., м, Дрогобич. – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2007. – С199.
 • Мохонько А.3., Коляса Л.І. Про розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами. // Вісник НУ “Львівська політехніка”.-2007, № 601. – С. 43-45.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Applications of estimates of the logarithmic derivative of meromorphic function with a logarithmic singularity in the analytic theory of differential equations / Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008) – Матеріали конференції. – С 740.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Estimates of the logarithmic derivative of meromorphic functions with a logarithmic singularity at infinity and their applications. // Matematychni Studii. -2007, vol. 28, № 2. – p. 151-161.
 • Коляса Л.І., Мохонько А. 3. Оцінка логарифмічної похідної багатозначних мероморфних функцій. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Чернівці, 8-13 червня 2009 p., тези доповідей, с. 74-75
 • Мохонько А.З., Коляса Л.И. Об алгебраических решениях линейных дифференциальных уравнений с алгеброидными коэффициентами // Дифференциальные уравнения. Минск – 2009. – т. 45, №8.-с. 1102-1007
 • Мохонько А.3., Мохонько В.Д., Коляса Л.І. Про мероморфні розв’язки з логарифмічною особливою точкою в нескінченності систем лінійних диференціальних рівнянь. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Фізико-математичні науки”.-2009, №643, с 15-23.
 • L. Kolyasa, A. Mokhonko, V. Mokhonko. About meromoprphic solutions with a logarithmic singularity at infinity of systems of the linear differential equations. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 25
 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Властивості логарифмічної похідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2011.– № 696. – С. 7-10.
 • А.З. Мохонько Зростання розв'язків диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження // Abstracts. International Conference "Complex analysis and related topics". – Lviv, September 23-28, 2013. – Львів, 2013. – P. 1.
 • A. Z. Mokhonko, A. A. Mokhonko On growth order of solutions of differential equations in a neighborhood of a branch point // Matematychni studii. – 2013. – v.40, no.l. – p 53-65
 • Мохонько А.А., Мохонько А.З. Дефектные значения решений дифференциальных уравнений с точкой ветвления // Український математичний журнал. – 2014. – Т. 66, № 7. – С. 939-957.
 • Мохонько А.З., Мохонько В.Д. Про логарифмічну похідну мероморфної функції // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 138.
 • Мохонько А.З., Мохонько А.A. Теорема Мальмквиста для решений дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления // Український математичний журнал. —2014. — Т.66, № 9. — C. 1286 – 1290.
 • Kolyasa L.I., Mokhon'ko A.Z., Mokhon'ko V.D. Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity // Matematichni Studii. —2014. – V. 42, № 1.– P. 67 – 83.
 • Мохонько А. А., Мохонько А. З. О порядке роста решений линейных дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления // Укр. мат. журн. – 2015. – Т. 67, №1, с. 139 – 144.
 • Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Васіна Л. С. До питання про інтегративні зв’язки математики та спецдисциплін // Математика в сучасному технічному університеті: Матеріали IV міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 24 – 25 грудня 2015 р.) – Київ: НТТУ "КПІ", 2016. – 300 с., С. 186 – 190.
 • Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Васіна Л. С. Про деякі класичні нерівності в курсі математики //Матеріали XVII міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 19 – 20 травня 2016 р. т. 3, 354с., С. 293 – 296.
 • Kolyasa L., Mokhon’ko А. Calculation of coefficients of the equation which determines a derivative of an algebroid function // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 41.
 • Mokhon'ko А., Mokhon'ko A.A. On meromorphic solutions of the systems of linear differential equations with meromorphic coefficients // Український математичний журнал. – 2019. – Vol. 71, № 9. – P. 1227–1240.
 • Мохонько А. З., Васіна Л., Мохонько В. Д. Про систему тестових завдань для контролю знань з математики для економістів // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26–27 грудня 2019 року. – 2020. – C. 260–264.

 

Навчальні посібники:

 • Бушмакін В.М., Гануліч, В.К., Мохонько А.З., Томецька С.І., Тимошенко Н.М. та ін. Комбінаторика. – Львів: Львівська політехніка, 2002 . – 196 с.
 • Рудавський Ю.К., Лібацький Л.Л., Мохонько А.З., Олексів І.Я., Чип М.М., Зеленяк В.М., Томецька С.І. Математичний аналіз. Частина 1.- Львів: Львівська політехніка, 2003 – 404 с.
 • Рудавський Ю.К., Коломієць В.О., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Томецька С.І., Мохонько А.З., Гошко Л.В., Желізняк Й.Р., Квіт Р.І., Кучмінська Л.Й., Мандзинець І.В., Орищин О.Г., Сорокатий М.І. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 2. / За ред. проф. Ю.К. Рудавського. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 232 с.
 • Каленюк П. І., Костробій П. П., Мохонько А. З., Нитребич З. М., Ільків В. С., Олексів І. Я., Кучма М. І., Бугрій Н. В., Сохан П. Л. Математичний аналіз, ч.1: підручник. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2021. – 328 c.

 

Методичні розробки:

 • Г.В. Понедiлок, В.К. Ганулiч, А.З. Мохонько, Л.П. Швець, Л.Й. Кучмiнська, I.М. Зашкiльняк, М.Ф. Стасюк, Диференцiальне числення: Методичнi вказiвки та завдання до розрахунково-графiчної роботи для студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей,- Львiв: ДУ “Львiвська полiтехнiка”, 1998, -36с.
 • Мохонько А.З., Черемних Є.В., Чип М.М., Томецька С.І., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Уханська Д.В., Сорокатий М.І., Желізняк Й.Р. та інші . Теорія функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання.- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007,-86 с.
 • Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.
 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014 р., -87 стор.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.
 • А.З. Мохонько, І.Я. Олексів, Р.І. Квіт, Т.М. Сало, Л.І. Коляса Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.