Мусiй Роман Степанович

Мусiй Роман Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Напрям: механіка звя’заних полів

Наукова тематика
:

Математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнішніх неусталених електромагнітних полів, зокрема імпульсних магнітних полів і амплітудно-модульованих радіочастотного діапазону.

Основні результати:

 1. Отримані ключові рівняння динамічної термопружності і незв’язаної задачі електромагнітотермопружності в напруженнях для тіл з плоскопаралельними границями і циліндричних тіл.
 2. Побудовані математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при впливові зовнішніх електромагнітних діях:
  1. дія електромагнітних імпульсів і магнітних ударів;
  2. дія радіоімпульсів;
  3. дія амплітудно-модульованих електромагнітних коливань радіочастотного діапазону;
  4. перехідні режиму індукційного нагріву.

Результати наукових досліджень:

1. Побудовані математичні моделі термомеханіки неферомагнітних електропровідних тіл при дії зовнішніх нестаціонарних електромагнітних полів, зокрема при:

а) індукційному нагріві гармонійним усталеним і квазіусталеним електромагнітним полем, а також неусталеним з врахуванням перехідних режимів індукційного нагріву.
б) магнітних ударах і скінченою швидкістю наростання магнітного поля до заданої величини на поверхні тіла;
в) дії амплітудно-модульованих радіоімпульсів на поверхні;
г) дії аперіодичних електромагнітних імпульсів з вріхуванням адіабітичності процесу деформування тіла імпульсним електромагнітним полем.

2. Одержані системи вихідних рівнянь динамічної задачі термопружності і електромагнітотермопружності в напруженнях. Сформульовані крайові задачі для визначення динамічної термомеханічної поведінки електропровідних тіл при вищевказаних нестаціонарних електромагнітних діях.

3. Розроблена методика розв’язування задач термопружності в напруженнях і електромагнітотермопружності для:

а) однорідних і шаруватих тіл з плоскими границями – просторові і плоскі задачі;
б) циліндричних тіл – плоскі, осесиметричні та просторові задачі.

4. Дослідження закономірності зміни в часі і по координатах джоулевих тепловиділень, електромагнітних пондемоторних сил, температури і компонент тензора напружень при індукційному нагріві квазіусталеним і неусталеним електромагнітним полем, при магнітних ударах і дії аперіодичних електромагнітних імпульсів, при дії амплітудно-модульованих радіоімпульсів. Досліджено також термомеханічну поведінку тіл на резонансних частотах дії електромагнітного поля.

Публікації:

 • Мусій Р.С.
  Температурні напруження і напруження в електропровідному кільцевому диску при дії неусталеного електромагнітного поля
  Мат. методи і фіз.-мех. поля.- 2001. 43. – 8 с.
 • Гачкевич О.Р., Мусій Р.С., Мельник Н.Б.
  Термомеханічна поведінка довгого електропровідного порожнистого циліндра за умов імпульсної електромагнітної дії на поверхнях
  Мат. методи і фіз.-мех. поля.- 2001. -44. – №1 – 7 с.
 • Мусій Р.С., Мельник Н.Б.
  Термонапружений стан електропровідної пластини при імпульсних електромагнітних діях
  Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2001. Т. 37, №6 – 12 с.
 • Гачкевич А.Н., Мусий Р.С., Термодинамика електопроводних тел при воздействии неустановившихся электромагнитных полей“. – Львов, – 1993. – 54 с.
  (Препринт АН Украины. Ин-т прикладных проблем механики и математики им. Я.С.Подстригача, № 3 – 93)
 • Математическая модель термомеханики электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей.
  Мусий Р.
  Теоретическая и прикладная механика.-2001.-№34. С.177-183.
 • Р. Мусій , О.Дудник, О.Микитюк, Н.Тимошенко, Г.Стасюк, Р.Квіт.
  V Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. 16-18 травня 2001 р.
  Дослідження термомеханчних процесів в електропровідних неферомагнітних тілах при дії радіоімпульсів”.
 • Мусий Р.
  Международная конференция “Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела”, Донецк. 25-30 июня 2001 р.
  Математическая модель термомеханики электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей.
 • Мусій Р.С., Стасюк Г.Б., Швець Л.П.
  Міжнародна конференція “Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки” в рамках математичного конгресу, присв”яченого пам”яті М.В.Остроградському, 27-29 серпня 2001 р.
  “Теормопружний стан довгого порожнистого електропровідного циліндра при дії радіоімпульсів в квазіусталеному режимі”.
 • Мусій Р.С., Шиндер В.К., Стасюк Г.Б.
  VI Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля”, Львів-Кошеця-Жешув, 12-15 вересня 2001 р.
  “Дослідження розподілу термомеханічних напружень в циліндричних панелях при їх індукційному нагріванні.
 • Мусій Р.С. Формулювання і методика розв’язування просторових і двовимірних динамічних крайових задач електромагнітотермопружності для циліндричних тіл. // Математичні методи і фізико-механічні поля. 1999. Т.42. №3. с. 129-137.
 • Мусій Р.С. “Рівняння в напруженнях три-, два,- одновимірних динамічних задач термопружності. // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. т 36, №2. с. 20-26
 • Мусій Р.С. Ключове рівняння і розв’язок у напруженнях одновимірної динамічної задачі термопружності для циліндра. // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. №1. с. 118-120
 • Мусій Р.С. Розв’язування плоских динамічних крайових задач електротермопружності для циліндричних тіл. // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. №3. с. 35-41
 • Мусій Р.С. Термомеханіка неферомагнитних електропровідних циліндричних тіл при дії неусталених електромагнітних полів“. // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів 2000. Т.1 с. 171-174
 • Мусій Р.С., Швець Л., Гіссовська Н., Дудник О., Стасюк Г.Розрахунок температурного поля циліндричної панелі при індукційному нагріві квазіусталеним електромагнітним полем. // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів 2000. Т.1 с. 367-370
 • Мусій Р.С., Мельник Н., Тимошенко Н.Плоска задача магнітотермопружності для довгого порожнистого біметалевого циліндра“.// Тези доповідей 4-иого міжнародного симпозіуму укр. інженерів – механіків. Львів 1999. с. 25-26.
 • Гачкевич А.Р., Мусий Р.С.Решение двухмерных задач несвязанной
  динамической термоупругости для тел с плоскопараллельными границами
  ” //
  Дифференциальные уравнения и их приложения.-Львов, 1984-с. 39-54. Деп. в
  Укр. НИИНТИ. 26.11. 1984.-N 1927.