Бродяк Оксана Ярославівна

Бродяк Оксана Ярославівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси: Характеристика Неванлінни зростання дельта-плюрисубгармонійних функцій

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Brodyak O.Ya., Vasyl’kiv Ya.V. “Relations between the genus and Polya’s orders of entire functions with asymmetrically distributed zeros” // International Conference “Analysis and Topology”. L’viv, May 26-31, 2008. – P.5-6.
 • О. Бродяк, Я. Васильків Співвідношення між величиною роду і порядками Пойя цілих функцій з асиметричним розподілом нулів // Математичні студії. – 2009. – т. 32, № 1. – с 56-64
 • Бродяк О., Васильків Я. Узагальнена теорема Вейерштраса для дельта-субгармонічних в С функцій // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія мех.-мат. – 2009.– Вип. 71.– С. 27-41.
 • Brodyak O., Vasylkiv Ya. Entire functions with prescribed growth // Математичні студії. – 2010. – т. 33., №1. – С. 56-64.
 • Бродяк О., Васильків Я., Тарасюк С. Характеристика Неванлінни зростання дельта-плюрисубгармонійних функцій. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2010.– № 687. – С. 91-96.
 • Зеленяк В.М., Бродяк О.Я., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння двовимірної задачі термопружності для складеної кільцевої області з розрізами // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 99–103.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І., Бродяк О. Я. Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2016. – Т.Випуск, №1 (28). – C. 125–135.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Brodyak O., Ugryn D. Development of a method for determining the keywords in the slavic language texts based on the technology of web mining // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2, № 2(86). – P. 14–23.
 • Pukach P., Melnyk M., Brodyak O., Pukach P. Asymptotic method for the investigation of the mathematical model of nonlinear bending vibrations for some electromechanical screw system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P. 46–49.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Veres O., Brodyak O., Oryshchyn O. Big Data analytics ontology // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Vol.1, № 2 (39). – Р. 16–27.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я., Гошко Л. В. Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збірник наукових праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2018. – Вип. 17. – С. 123–133.
 • Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 • Vysotska V., Lytvyn V., Hirnyak M., Kubinska S., Brodyak O. Method of textual information authorship analysis based on stylometry // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 9–16.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М., Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. –2008 р.)
 • Бридун А.М., Бродяк О.Я., Васильків Я.В., Христіянин А.Я. Опуклі, гармонійні та субгармонійні функції. Задачі і теореми. Навч. посібн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 109 с.
 • П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л. Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н. Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей / за ред. П. Каленюка. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 248 с.
 • Nytrebych Z. , Andrusyak I., Brodyak O. Algebra for foreign students: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 112 c.

 

Методичні розробки:

 • Сорокатий М.І., Білонога Д.М., Гіссовська Н.Б., Гук В.М., Дорош Л.А., Клюйник І.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів дистанційної форми навчання. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2005. – 132 с.
 • Сорокатий М.І., Сухорольський М.А., Черемних Є.В., Микитюк О.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Бацевич О.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я. Функції багатьох змінних. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу "Математичний аналіз" для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2006. – 24 с.
 • Мусій Р.С., М'яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я. Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р., -53 стор.
 • Каленюк П.І., Гошко Л.В., Томецька С.І., Сорокатий М.І., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я., М’яус О.М. Ряди . Методичні вказівки та завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.- 48 стор.
 • Уханська Д.В., Квіт Р.І., .Сорокатий М.І., Кучма М.І., Бродяк О.Я., Гук В.М., Андрусяк І.В. Перетворення Фур’є. Операційне числення. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.-84 стор.
 • І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О.Я. Бродяк, І.П. Кшановський, М'яус О.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 96 c
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.