ІЛЬЧУК ГРИГОРІЙ АРХИПОВИЧ

ІЛЬЧУК ГРИГОРІЙ АРХИПОВИЧ

ІЛЬЧУК ГРИГОРІЙ АРХИПОВИЧ

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
Загальні відомості
Народився у 1946 р., в Рівненській області. У 1969 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Напівпровідникові прилади”. Після дворічної перерви, пов’язаної зі службою в армії, з 1973 р. працював у Львівському політехнічному інституті спочатку на посадах інженера, старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. В 1991 році перейшов на викладацьку роботу і працював асистентом, доцентом, професором кафедри фізики.

Навчався (1980 – 1984р.р.) в аспірантурі Фізико-технічного інституту ім. А.Ф.Йоффе АН СРСР, де захистив дисертацію на тему «Эпитаксиальные слои CdxHg1-xTe,  выращенные методом химических транспортных реакций (ХТР): получение и свойства» за спеціальністю “Фізика напівпровідників і діелектриків” і одержав наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 1992 року працює на кафедрі фізики на посаді доцента, а з 2005 р.– професора кафедри фізики. Понад 20 років керує науково-дослідною лабораторією “Процеси парофазного росту напівпровідникових матеріалів та структури на їх основі”, в якій проводяться комплексні дослідження електрофізичних та оптоелектронних властивостей, розробка різних типів бар’єрних структур та методики контролю матеріалів і технологій для вирішення традиційних і нових задач електроніки. За результатами проведених досліджень у 2003 р. захистив дисертацію ”Фізичні основи процесів росту з парової фази монокристалів і епітаксійних шарів A2B6 та структури на їх основі” і одержав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика приладів, елементів і систем”.

Співавтор підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів технічного профілю: “Фізика”, “Фізика і будівництво”, “Збірник задач з фізики” та ін.
Член Вченої ради Інституту прикладної математики і фундаментальних наук, член спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій (м. Львів).

Під його керівництвом виконані і захищені кандидатські дисертації: 1. Токарев С.В. «Нанокристали CdS в органічних матрицях: синтез, структура, властивості», 2014 рік, к.ф.-м.н., 01.04.18; 2. Чекайло М.В. «Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки», 2013 рік, к.т.н., 01.04.07; 3. Кусьнеж В.В. «Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS та структури на їх основі», 2010 рік, к.ф.-м.н., 01.04.18; 4. Українець Н.А. «Процеси парофазного росту телуридів кадмію і цинку та бар’єри Шоткі на їх основі», 2000 рік, к.ф.-м.н., 01.04.01.
Науково-педагогічна діяльність
В університеті читає курс фізики. Основні напрям наукових досліджень — Математичне моделювання процесів паро фазного росту напівпровідникових сполук A2B6 та твердих розчинів на їх основі. Вирощування монокристалів і епітаксій них шарів, реалізація приладних структур на їх основі. Останнім часом в науково-дослідницькій групі (керівник проф. Г.А. Ільчук) започатковано нові підходи до фізичних проблем матеріалознавства. Зокрема, апробовано використання методів хімії для одержання тонких плівок напівпровідникових сполук, зокрема CdTe, CdS, СuIn1-хGахSе2, та створення на їх основі сонячних елементів. Ці дослідження спрямовані на вирішення фізико-хімічних проблем розвитку технологій виготовлення плівкових сонячних комірок для ефективного прямого перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну енергію, створення науково-технологічних передумов для масового виробництва і використання дешевих сонячних модулів в альтернативній енергетиці. Спільно з науковцями кафедри органічної хімії започатковано синтез полімерних плівок з вбудованими у полімерну матрицю наночастинками напівпровідникових сполук групи A2B6 та дослідження їх властивостей. Зусиллями викладачів кафедри фізики та науково-дослідної групи (керівник проф. Г.А. Ільчук) укладені і діють угоди про міжнародну співпрацю з університетом «Гданська політехніка» (м.Гданськ, Польща) та Камерінським університетом (м.Камеріно, Італія). Керівник трьох міжнародних наукових проектів (для Тайваню), які скеровані на розвиток фізичних основ альтернативної енергетики, зокрема створення високоефективної автономної системи фотоперетворення і акумулювання сонячної енергії, складовою якої є гнучкий суперконденсатор. Також виконавець міжнародного наукового проекту (для Тайваню) по розробці матеріалів для їхнього використання у світло випромінюючих пристроях”. 3 червня 2011 відомий американський журнал «Дослідження і розробки» опублікував щорічний список переможців престижного конкурсу «100 досліджень і розробок світу» ( the49th Annual R&D 100 Awards: http://www.rdmag.com/Awards/RD-100-Awards/2011/06/R-D-100-2011-Winners-Overview) серед яких розробка Тайванського текстильного дослідного інституту (ТТДІ) «Повністю гнучкий тканинний суперконденсатор» в номінації «Електричні прилади». Цей суперконденсатор був винайдений і розроблений ТТДІ разом з колективом вчених Національного університету «Львівська політехніка» (керівник проф. Ільчук Г. А.). Газета «Трибуна Чикаго» (The Chicago Tribune) називає цю премію «Оскар серед винаходів».
Нагороди та відзнаки
За плідну роботу з підготовки фахівців та наукові досягнення нагороджений: – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України; – Почесною грамотою Кабінету міністрів України; – Одержав відзнаку мера «Почесний знак Святого Юрія» за значні наукові досягнення, здобуття нагороди «100 найкращих винаходів світу за версією журналу «Наука і дослідження» – Нагороджений Почесною грамотою за вагомі досягнення у науковій та науково-організаційній роботі, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки Заслужений діяч науки і техніки України.
Вибрані публікації
Опублікував понад 300 наукових праць, має патенти України, країн Євросоюзу, Тайваню, США, Канади та Японії.

Співавтор розділу монографії: Chemical SurfaceDeposition of CdS Ultra Thin Films from Aqueous Solutions, Solar Cells -Thin-Film Technologies, Leonid A. Kosyachenko (Ed.), ISBN: 978-953-307-570-9,InTech, http://www.intechopen.com/articles/show/title/chemical-surface-deposition-of-cds-ultra-thin-films-from-aqueous-solution

Мартинюк В.В. Науково-прикладні методи компенсації пікового навантаження електромереж на основі суперконденсаторів та сонячних модулів: монографія / Мартинюк В.В., Г. А. Ільчук, Федула М.В., Р. Ю. Петрусь. – Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2017. – 143 c.

Контакти (головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66, кімната № 035, тел.258-23-42) email: ilchukg@gmail.com, gilchuk@polynet.lviv.ua