ГОРІНА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

ГОРІНА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

ГОРІНА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

 канд.пед.наук, доцент

Народилась у 1966 р.
У 1989 році з відзнакою закінчила фізичний факультет Львівського університету ім. І. Франка (спеціалізація – фізик, викладач фізики).
Стаж наукової та науково-педагогічної роботи в НУ “Львівська політехніка” складає 23 роки (з 1992 року до теперішнього часу).
Протягом 2003–2008 рр. виконувала дисертаційну роботу в Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти АПН України. У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему “Диференційований підхід до вивчення фундаментальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх інженерів-будівельників” в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).
Науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. “Теорія і методика професійної освіти” (ДК № 051320) був присуджений в 2009 році. Вчене звання доцента кафедри фізики (12ДЦ №033888) було присуджено в 2013 році.
Науковий доробок на даний час складає 10 навчальних посібників у співавторстві, 10 методичних рекомендацій, 18 статей у провідних наукових фахових журналах і збірниках наукових праць, 22 матеріалів наукових конференцій різного рівня.
Читає лекційний курс загальної фізики для студентів денної форми навчання ІГДГ; проводить практичні та лабораторні заняття із загального курсу фізики.
Виконує обов’язки відповідального за методичну роботу кафедри та за проведення оцінювання роботи викладачів та визначення їхніх рейтингів.

Найважливіші навчальні посібники, методичні вказівки, рекомендації та інструкції до лабораторних робіт:
1) Лабораторний практикум з фізики. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: навч. посіб. / О. М. Горіна у співавторстві. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 184 с.
2) Збірник задач з елементарної фізики: посіб. для студ. стаціонар. форми навчання / О. М. Горіна у співавторстві. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 172 с.
3) Якісні задачі з фізики: навч. посіб. для студ. вищих навч. зак. / О. М. Горіна у співавторстві; за ред. проф. Б. А. Лукіянця. – Львів: Ліга–Прес, 2005. – 128 с.
4) Збірник задач для тестування з фізики: навч. посіб. / О. М. Горіна у співавторстві. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 268 с.
5) Збірник задач з фізики: навч. посіб. / О. М. Горіна у співавторстві. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 320 с.
6) Лабораторний практикум з фізики. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: навч. посіб. /О. М. Горіна у співавторстві. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 188 с.
7) Механічні коливання і хвилі: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: О. М. Горіна у співавторстві; за ред. проф. І. Є. Лопатинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 28 c.
8) Збірник тестових завдань з фізики: навч. посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Н У “Львівська політехніка” / О. М. Горіна, у співавторстві; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 220 с.
9) Фізична задача і основні методи її розв’язування: Методичні рекомендації / Укл.: О. М. Горіна у співавторстві; за ред. проф. І. Є. Лопатинського. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 36 c.
10) Збірник тестових завдань з фізики: навч. посібник для підготовки до модульних та семестрових контролів у 2 ч. / О. М. Горіна, у співавторстві; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. Ч. 1. – 220 с.
11) Збірник тестових завдань з фізики: навч. посібник для підготовки до модульних та семестрових контролів у 2 ч. / О. М. Горіна, у співавторстві; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. Ч. 2. – 184 с.
12) Горіна О. М. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Перший семестр. /Укл. О. М. Горіна. – Львів: Видавничо-поліграфічна фірма «Тріада плюс», 2011. – 121 c.
13) Горіна О. М. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Другий семестр. /Укл. О. М. Горіна. – Львів: Видавничо-поліграфічна фірма «Тріада плюс», 2012. – 114 c.
14) Динаміка обертального руху: Методичні вказівки / Укл.: О. М. Горіна у співавторстві. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. – 24 c.
15) Інструкцію до лабораторної роботи № 6 з курсу загальної фізики «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника». / Укл.: О. М. Горіна у співавторстві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 8 с.

Найважливіші статті, матеріали конференцій:
1) Горіна О. М. Сутність та принципи диференційованого підходу в навчанні студентів / Петро Сікорський, Олена Горіна // Вища школа. – 2007. – №5. – С. 55–63.
2) Горіна О. М. Психолого-педагогічні засади моделювання нових технологій навчання у вищих навчальних закладах / П. І. Сікорський, О. М. Горіна // Збірник наукових праць №40. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – 2007. – С. 270–273.
3) Горіна О. М. Проблеми типологічного групування студентів – дидактичної основи диференційованого навчання / Олена Горіна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – №2. – С. 30–38.
4) Горіна О. М. Педагогічні умови диференційованого вивчення фундаментальних дисциплін у вищих навчальних закладах / О. М. Горіна // Збірник наукових праць №43. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: На ДПСУ, 2008. – С. 71–75.
5) Горіна О. М. Психолого-педагогічні проблеми підвищення ефективності самостійної роботи студентів / Петро Сікорський, Олена Горіна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2008. – Вип. 23. – C. 46–54.
6) Горіна О. М. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів / Сікорський П. І., Горіна О. М. // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 49–56.
7) Горіна О. М. Інноваційні педагогічні технології як умова підвищення якості освіти / О. М. Горіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 27–34.
8) Горіна О. М. Професійна спрямованість дисциплін циклу природничонаукової підготовки / О. М. Горіна // Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі. Збірник наукових праць. (Полтава, 27–28 травня 2010 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2010. – С. 29–33.
9) Горіна О. М. Проблеми формування тестів з курсу фізики у вищій школі / О. М. Горіна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2012. – №4. – С. 60–64.
10) Горіна О. М., Швай Р. І. Врахування інноваційних процесів для здійснення педагогічного контролю/ О. М. Горіна, Р. І. Швай // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна, “Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю”. – 2015 . – Вип. 21. – С. 107 – 110 .(фахове видання, міжнародна наукометрична база Copernicus).
11) С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, В. В. Мокляк, В. Й. Ніколайчук, О. М. Горіна, О. Б. Біленька Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості. Фізика і хімія твердого тіла т.16, №3 (2015), С. 491-495.
12) Горіна О.М., Швай Р.І. Врахування інноваційних процесів для здійснення педагогічного контролю/ О.М. Горіна, Р.І. Швай, // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна, “Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю”. – 2015 . – Вип. 21. – С. 97 – 99 . (фахове видання, міжнародна наукометрична база Copernicus)
13) Олена Горіна, Роксоляна Швай Деякі аспекти теоретичної методичної діяльності викладача //Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: матеріали Міжн. науково-практичної конф. (Братислава, Словаччина, 15-18 березня 2016 р.)-  58-59 с.
14) Горіна О. М., Біляковська О. О. Стратегіі ефективності взаємодії викладачів і студентів в освітньому середовищі ВНЗ //Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XXІ Міжн. науково-методичної конф. (Одеса, 21–22 квітня 2016 р.). – Одеса: ОДАБА, 2016. – 25-27 с.
15) Швай Р. І., Горіна О. М. Інноваційні підходи до створення сучасної моделі навчання // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – 2017. – Вип. 23 : Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. –  С. 76–78.
16) Demyanyshyn N., Vaskiv A., Buryy O., Gorina O., Shut V., Mistak M., Mytsyk B., Andrushchak A. New high-efficiency material for acoustooptic modulators. Anisotropy of piezooptic effect in TGS crystals // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – P. 454–457.
17) Stadnyk V., Rudish M., Shehepanskii P. A., Gaba V., Horina O. The effect of uniaxial pressures on the infrared spectra of LiNH4SO4 crystals // Optics and Spectroscopy. – 2018. – Vol. 124, № 2. –  Р. 216–220.

 

Контакти:
Головний корпус, кімнати № 136, 133.
Тел. 258-27-66.

Email: olena.m.horina@lpnu.ua