КАРКУЛЬОВСЬКА МАРЯНА САВІВНА

КАРКУЛЬОВСЬКА МАР’ЯНА САВІВНА

КАРКУЛЬОВСЬКА МАР’ЯНА САВІВНА

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості
Народилась 29 серпня 1978 року у м. Львові.
У 2000 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої», магістр.
В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка методу обробки інтерферограм Фабрі-Перо для визначення параметрів плоскопаралельних плівкових структур». Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Кособуцький Петро Сидорович.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти (ІПК ІІІ-ІV рівнів акредитації) 10 років, в т.ч. в Львівській політехніці – 10 років.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:
Львівська політехніка
з 02.02.2005 – по 06.07.2012 р.р. – асистент кафедри загальної фізики,
з 16.07.2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри загальної фізики.
Відповідальна по кафедрі фізики по СУЯ.

Навчальна робота
В університеті читає лекційний курс фізики для студентів напрямку «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (52 лекційні год).

Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень – Інтерферометрія Фабрі-Перо, моделювання процесів відбивання та поглинання світла тонкими плівковими структурами
Основні публікації
Автор і співавтор близько 40 наукових праць та методичних розробок, приймала участь у 17 міжнародних наукових конференціях

Найвагоміші наукові публікації
Монографія
Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Сегеда М.С. Фізичні основи моделювання хвильових електромагнітних процесів в оптиці. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2003-207 с.
Статті:
1. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Кособуцький Я.П. Ширина, четкость и видность резонансов отражения и пропускания света свободными однослойными интерферометрами Фабри-Перо // Оптика и спектроскопия. – 2003. – Т. 94, №1. – С. 74-80
2. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Кособуцький Я.П. О фазовой амплитудной кореляции в спектрах отражения света интерферометрами Фабри-Перо // Оптика и спектроскопия. – 2003. – Т. 94, №3. – С. 494-496
3. Kosoboutski P.S, Karkulovska M.S., Kosobutskyy Ya. Comment on the paper “Method for measuring the cell gap in liquid-crystal displays” // Optical Engineering – 2003. – Vol. 42, No 8. – P. 2465-2466
4. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Кособуцький Я.П., Білий Я.М. Моделювання апаратних характеристик резонансів Фабрі-Перо у спектрах відбиття і пропускання світла тонкими плівками // Вісник НУЛП. Сер. «Елементи теорії та приклади твердотільної електроніки». – 2002. – №454. – С. 42-47
5. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Могруліс А.М.,Данілов А.Б. Моделювання закономірностей спектрів відбиття світла тришаровими плоскими структурами з резонатором Фабрі-Перо // Український фізичний журнал. 2005. – Т.50, № 6. – С. 551-555 Kosoboutskyy P.S., Karkulovska M.S., Morgulis A.M. The principle of multilayer plane-parallel structure antireflection // Optica Applicata. – 2010. – Vol.40, No4. – P. 845-853 Kosoboutskyy P.S., Karkulovska M.S. The regularities of multibeam acoustic waves interference in MEMS cavity-type structures without shear stress. Analysis by the envelope method // Вісник НУЛП: Комп’ютерні системи проектування. Теорія та практика. – 2012. – № 747. – С. 117-123
6. Kosoboutskyy P.S., Karkulovska M.S. Extrema envelope function multibeam interference Fabry-Perot. Part I. Properties and applied aspects for plane-parallel single-layer systems // Radioelectronics & Informatics Journal. – 2012. – No4. – P. 90-
7. О.Я Тузяк, М.І.Лосик, Каркульовська М.С., П.В. Галій. Загасання механоекзоелектронної емісії з поверхонь сколювання номінально чистих та легованих кристалів калій хлориду // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2015. – Випуск XIX. – С. 24-31
8. Зачек І.Р., Левицький Р.Р., Вдович А.С., Каркульовська М.С. Вплив тисків різної симетрії на фазові переходи та термодинамічні характеристики сегнетоелектрика RbHSO4 // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 276-283
9. Kosoboutskyy P., Karkulovska M. Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings //Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія та практика. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – № 828.– c. 3-11.

10.  Kosoboutskyy P., Karkulovska M. Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings //Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія та практика. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – № 828.– c. 3-11.

 

Найважливіші методичні розробки
1. П.С.Кособуцький, М.С. Каркульовська, М.М. Романюк «Основні математичні методи в курсі загальної фізики»//методичні вказівки// в-во ЛП. – 2008р. – 35с.
2. О.С.Гаркавенко, П.С.Кособуцький, М.С.Каркульовська. Посібник для студентів та аспірантів вищих науково-технічних закладів «Магнітооптичні явища у напівпровідниках». в-во «Сила Інтелекту» – 2009р. – 43с.
3. Змінний електричний струм. Електромагнітні коливання і хвилі: Методичні рекомендації та додаткові розділи з курсу фізики для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (базовий напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія») та студентів інших спеціальностей / М.А.Кориневський, М.С.Каркульовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 40 с.
4. «Молекулярна фізика» розділ І «Молекулярна будова речовини. Характеристики атомів та молекул»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук; за ред. проф. І.Є.Лопатинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 – 26 с.
5. «Молекулярна фізика». Розділ ІІ. «Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук, М.М.Романюк, О.Б.Біленька; за ред. проф. І.Є.Лопатинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 –43с.
6. Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини: Інструкція до лабораторної роботи №35 (Лабораторія механіки та молекулярної фізики)/Укл.: І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, М.С. Каркульовська. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 9 с
7. «Молекулярна фізика». Розділ ІІІ. «Кінетична теорія газів. Розподіл Максвелла-Больцмана»: Методичні вказівки до розв’язування задач із курсу загальної фізики для студентів усіх форм навчання / Укл.: М.С.Каркульовська, І.М.Кравчук М.М. Романюк, О.Б. Біленька; за ред. проф. І.Є.Лопатинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015 – 60 с.
8. Каркульовська М.С., Горіна О.М. Електронний навчально-методичний комплекс «Загальна фізика, частина 2» Е41-145-79/2015 від 23.10.2015р. http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php.?id=13522
9. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.
10. Physics Lab Manual for foreign students: workbook/ I.Ye.Moroz, M.S.Karkulovska; by edition of I.Ye. Lopatynskyi. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 104 p. (Вказівки до лабораторних робіт з фізики для іноземних студентів: навч. посіб./ І.Є.Мороз, М.С.Каркульовська; за ред. І.Є.Лопатинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 104 c. )

 

Тези останніх наукових конференцій:

1. Григорчак І.І., Крушельницька Т.Д., Каркульовська М.С., Товстюк Н.К., Сиркін Є.С., Феодосьєв С.Б., Середюк Б.О. Кінетичні та термодинамічні властивості інтеркальованого нікелем InSe. //Збірник матеріалів Дванадцятої відкритої наукової конференції ІМФН (PSC-IMFS-12). – Львів, 2-3 червня 2016 р. – Львів: Видавництво Львiвської полiтехнiки, 2016. – С.100-101.
2. N.K.Tovstyuk, T.D.Krushelnytzka, M.S.Karkulovska, B.O.Seredyuk Magnetic properties of layer crystals intercalated by nickel //Book of Abstracts of The Twelfth International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural properties of Condensed Matter. – Rzeszow, Poland. – September 5-10-th, 2016.- P.72.
3. Demkiv L. S., Krushelnytska T., Tovstyuk N., Karkulovska M. Free energy of electron subsystem of biintercalate // Nanotechnology and nanomaterials : book of abastracts of International research and practice conference (23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine). – 2017. – P. 19.

Контакти
Головний корпус, кімната 137,
Тел.. 258-27-66
Еmail: Mariana.S.Karkulovska@lpnu.ua
MKarkulovska@ukr.net

Email: Opens window for sending emailMkarkulovskaukr.net.