РИБАК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

РИБАК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

РИБАК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
к.ф-м.н., доцент
1972 р.н.

Загальні відомості:
Народилася 4 січня 1972 року у м. Львові.
У 1994 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. І.Франка, фізичний факультет і поступила в аспірантуру на кафедру фізики Державного університету «Львівська політехніка».
В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології вирощування і властивості монокристалів PbI2, легованих Ag, Cu, Cd, Mn, Fe, Ni». Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Набитович Йосип Дмитрович.
З 1999 по 2004 р. працювала асистентом кафедри фізики, а з 2004 року працює на посаді доцента кафедри фізики. У 2006 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри фізики.

Навчальна робота:
З 2000 року читає лекції з курсу загальної фізики для студентів спеціальностей:
«Системна інженерія», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Метрологія, стандартизація і сертифікація» Інституту комп’ютерних технологій, автоматики і метрології;
«Військова радіотехніка», «Наземна артилерія», «Ракетні війска» Війського інституту ім. гетьмана Сагайдачного (2000-2006 р.)

Наукові інтереси:
Основний напрям наукових досліджень – дослідження процесів росту та властивостей шаруватих кристалів дийодиду свинцю.

Основні публікації:
Автор і співавтор понад 60 наукових публікацій і методичних розробок, приймала участь у 20 наукових конференціях.
Основні наукові праці:
1. Набитович И.Д., Рыбак О.В. Влияние температуры и давления йода на массоперенос дийодида свинца в закрытой системе //Неорганические материалы. – 1998. – Т.34, № 12. – С.1506-1508.
2. Rybak O., Blonskii I.V., Bilyi Ja.M., Lun Yu., Makowska-Janusik M., Kasperczyk J., Berdowski J., Kityk I.V., Sahraoui B. Luminescent spectra of PbI2 single crystals doped by 3d-metal impurities //J. Luminescence.- 1998. – V.79. – P.257-267.
3. Кітик І.В., Рибак О.В., Білий Я.М., Пуцек А. Магнітоіндуковані явища генерації другої гармоніки в кристалах PbI2 //Український фізичний журнал. – 1998. – Т.43, № 2. – С. 245-248.
4. Blonskii I.V., Nabytovych J.D., Loon Yu.O., Rybak O.V. Peculiarities of manifestation of different forms of structure disordering in the exciton spectra of the PbI2. //Physica status solidi (a). 1999. – V.174, № 2. – P.353-360.
5. I.V.Kurilo, O.V.Rybak Effect of growth condition on the morphology and structural perfection of vapor-grown PbI2 crystals // Inorganic materials. – 2002. – V.38, № 3. – pp. 288-291.
6. O.V.Rybak, I.V.Kurilo Equilibrium vapor composition in the Pb-I2 system // Inorganic materials. – 2002. – V.38, № 7. – pp. 735-737.
7. O.V.Rybak, I.V.Kurilo Mass transport in the PbI2-I2 system // Inorganic materials. – 2002. – V.38, № 8. – pp. 854-858.
8. O.V.Rybak, Yu.O.Lun’, I.M.Bordun, M.F.Omelyan Crystal growth and properties of PbI2 doped with Fe and Ni // Inorganic materials. – 2005. – V.41, № 10. – pp. 1124-1127.
9. O.V.Rybak Growth and properties of Cu- and Ag-doped PbI2 crystals // Inorganic materials. – 2014. – V.50, № 2. – pp. 205-208.
10. Рыбак О.В. Получение и свойства кристаллов PbI2, легированных Cu или Ag //Неорганические материалы. – 2014. – Т.50, № 2. – С.223-227.
11. Rybak O.V. Vapor Phase Crystal Growth and Properties of Ag- and Cu-doped PbI2 Crystals //Proceedings of ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk. – P.377.
12. Рибак О.В. Спектрально-кінетичні дослідження люмінесцентних властивостей кристалів PbI2, легованих Ag i Cu //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції “Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали”. – Луцьк-Світязь, 1-4 червня 2016 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – с. 162-163.
13. Rybak O.V. Doping of PbI2 monocrystals by Fe and Ni in the process of growth from vapour phase.//IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ –2016). – Кременчук, 26-28 травня, 2016 р.- – с. 136-137
14. Rybak O. Influence of Mn-admixture on growth and morphology of PbI2 crystals // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 353.
15. Товстюк Н. К., Крушельницька*** Т. Д., Рибак О. В., Романюк М. М. Термодинамічна вигідність бі-інтеркаляції в наноструктурах на основі АІІІВVI // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 67.

16. Рибак О.В., Чекайло М.В. Вплив легування Fe на ріст і морфологію кристалів PbI2.//V Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка”, Кременчук-2018.

17. Рибак О. В. Люмінесцентні властивості монокристалів PbI2, легованих перехідними металами // Релаксаційно, нелінійно, акустооптичні процеси і матеріали : матеріали об’єднаного наукового заходу, Луцьк, озеро Світязь, Україна, 01.06–05.06.2018. – 2018. – C. 90.

 

Основні науково-методичні праці:
1. Дослідження випадкових похибок залежно від кількості вимірювань у фізичному експерименті: Інструкція до лабораторної роботи № 1 з курсу фізики. //Укл. Скульський М.Ю., Рибак О.В., Бордун І.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. –16 с.
2. До обробки результатів вимірювань у лабораторному практикумі з курсу загальної фізики: Методичні вказівки для студентів інженерно-технічних спеціальностей //Укл. Скульський М.Ю., Френчко В.С., Рибак О.В., Бордун І.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. –36 с.
3. Доcлідження вентильного фотоефекту у напівпровідниках: Інструкція до лабораторної роботи № 10 для студентів інженерно-технічних спеціальностей //Укл. Бордун І.М., Рибак О.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. –10 с.
4. Лукіянець Б.А., Бордун І.М., Рибак О.В., Горіна О.М., Хром’як Й.Я. Якісні задачі з фізики/ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Ліга-Прес, 2005. 128 с.
5. Вивчення критичного стану речовини: Інструкція до лабораторної роботи № 32 з курсу фізики для студентів інженерно-технічних спеціальностей //Укл. Рибак О.В., Бордун І.М. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. –16 с.
6. А.М.Андрейко, І.В.Бандрівчак, С.Р.Баран, О.Б.Біленька, Б.І.Гасій, Ф.М.Гончар, Р.І.Гущак, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, І.Є.Лопатинський, М.Ф.Омелян, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, М.В.Токарівський, В.О.Українець, Н.А.Українець, О.В.Франів, В.І.Чигінь, В.І.Чіх, Р.Я.Юречко, С.І.Ющук, С.О.Юр’єв Збірник задач з фізики: Навч. Посібник.- 2-ге вид. доп. і перероб./За ред. І.Є.Лопатинського А.М.Андрейка – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 – 320 с.
7. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

Контакти:
Головний корпус, кімнати № 136, 133.
Тел. 258-27-66.
E-mail: orybak@polynet.lviv.ua

Email: оrybak@polynet.lviv.ua