УКРАЇНЕЦЬ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

УКРАЇНЕЦЬ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

УКРАЇНЕЦЬ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості
Народилась 2 жовтня 1968 року у м. Харкові.
У 1993 році закінчила Львівський політехнічний інститут, електрофізичний факультет.
Кандидат фізико-математичних наук з 11.04.2001 р. Дисертацію на тему“Процеси парофазного росту телуридів кадмію і цинку та барєри Шоткі на їх основі” захистила у спеціалізованій вченій раді Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України 27 жовтня 2000 року.
Дата присвоєння вченого звання доцент – 19.10.2006 р.
З 2004 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота
В університеті читає курс загальної фізики (лекційний курс для студентів напрямків «Фармація», «Біотехнологія», «Системна інженерія» та «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»).

Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень — формування властивостей плівок напівпровідникових сполук групи А2В6 та структур на їх основі.

Основні публікації
Співавтор близько 70 наукових праць та методичних розробок, приймала участь в 35-ти міжнародних наукових конференціях.

Наукові публікації
1. Ильчук Г.А., Украинец Н.А. Влияние способа обработки поверхности мононокристаллического теллурида кадмия на свойства контакта Cu-p-CdTe // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 1997. – №10. – С.96-98.
2. Ukrainets V.O., Peleshak R.M., Ilchuk G.A., Ukrainets N.A., Lukiyanets B.A. Influence of surface deformation upon the properties of Cu-contacts on CdTe single crystals // Materials Science and Engineering. – 2000. – B.71. – №1-3. – P.306-308.
3. Ильчук Г.А., Иванов-Омский В.И., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Бекимбетов Р.Н., Украинец Н.А. Получение и оптоэлектронные явления в монокристаллах ZnTe и барьерных структурах на их основе // Физика и техника полупроводников. – 2000. – Т. 34, № 11. – С. 1327-1332.
4. В.О.Українець, Г.А.Ільчук, Н.А.Українець, Р.Ю.Петрусь, С.Б.Харамбура. Властивості поверхнево-бар’єрних структур Мe(Іn, Sn, Pb)-p-CdTe в області додатніх зміщень // Фізика і хімія твердого тіла.- 2004. Т 5 №2. – С.364-368.
5. М.В. Чекайло, В.О. Українець, Г.А. Ільчук, Ю.П. Павловський, Н.А. Українець Фазові перетворення в шихті при синтезі сполук сімейства аргіродитів Ag8XSe6 (X=Si, Ge, Sn). Фізика і хімія твердого тіла. Т.12, №1(2011) С. 191-197.
6. M.V. Chekaylo, V.O. Ukrainets, G.a. Ilchuk, Yu. P. Pavlovsky, N.A. Ukrainets Differential thermal analysis of Ag-Ge-Se, Ge-Se charge materials in the process of their heating and Ag8GeSe6, GeSe2 compound synthesis // Journal of Non-Crystalline Solids.- 2012. – 358 (2). – P. 321- 327.

Доповіді на наукових конференціях
1. Ilchuk G.A., Akhromenko Yu.G., Ukrainets N.A., Ivanov-Omskyi V.I., Rud’ Yu.V., Senyshyn A.T. Mass-Transfer of the solid solution of CdXHg1-XTe at the growth by the chemical transport reaction method // Abstract. Twelfth International Conference on Ternary and Multinary Conpounds Hsin-Chu. – Taiwan. – 2000. – Р.164.
2. Ilchuk G.A.,Rud’ Yu.V,Ivanov-Omskiy V.I., Rud’ V.Yu., Bekimbetov R.N. The polarization photosensitivity of p-n-ZnSe structures // Abstract. The European Material Conference hosted by E-MRS. 2000. SPING MEETING. –Strasbourg (France). – 2000. – P.F-30.
3. Г.А. Ільчук, В.О. Українець, Р.Ю. Петрусь, Н.А. Українець / Фотоэлектрические явления в барьерах Шоттки на основе виращеных методом химических транспортных реакций CdTe и ZnTe // Материалы конференции «Фотоелектрические явления в полупроводниках 2004». Ташкент, 2004, с.12-13.
4. M.V. Chekaylo, V.O. Ukrainets, N.A. Ukrainets, Ya. M. Voytovich. Phase Transformation and Mechanisms of Synthesis for Cmpounds of Ag8XSe6 (X=Si, Ge, Sn) Argirodite Family. Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем. МКФТТПН-XIII. Україна. Івано-Франківськ. 16-21 травня 2011 року, С.132.
5. Chekaylo M.V., Ukrainets V.O., Ilchuk G.A., Akselrud L.G., Ukrainets N.A., Semkiv I.V. Structure and Channels of Cationec Conduction of Ag8SnSe6 Argyrodite // Матеріали XV Міжнародної наукової конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (Івано-Франківськ, 11-16 травня 2015р.).
6. Семків І.В., Петрушка В.М., Коваль Н.М., Українець Н.А., Змійовська Е.О. Дослідження оптичного поглинання аргіродиту Ag8SnSe6 //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференцiї «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали». – Луцьк-Світязь, 1–4 червня 2016 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016.- с.172-174.

Патенти
1. Пат.25598 А Україна, МПК G01N27/22 Спосіб вимірювання товщини залишкового шару порушеної структури на дірковому телуриді кадмію / Українець Н.А., Ільчук Г.А., Українець В.О. – №97105198; Заявл. 24.10.97; Опубл.30.10.98, Бюл.№6. – 3 с, рис.
2. Пат. 50323 А Україна, МПК С30В25/08 Реактор для парофазного вирощування в замкнутому об’ємі монокристалів CdTe, ZnTe / Ільчук Г.А., Українець В.О., Лопатинський І.Є., Українець Н.А., Будзан Б.Б. – №2001128876; Заявл. 21.12.2001; Опубл.15.10.2002, Бюл.№10. – 3 с, рис.
3. Пат. 58024 А Україна, МПК С30В31/00 Спосіб легування галогенами Cl, Br, J телуриду кадмію / Ільчук Г. А.,Українець В. О.,Лопатинський І. Є.,Українець Н. А., Скульський М. Ю.- №2002076243; Заявл. 26.07.2002; Опубл. 15.07.2003, Бюл.№7.- 3с.
4. Патент України на винахід“Спосіб отримання кристалічного аргіродиту Ag8GeSe6” № 107755, виданий 10.02.2015р. Чекайло М.В., Українець В.О., Ільчук Г.А.,Українець Н.А., Гончар Ф. М.

Методичні розробки
1. Бандрівчак І.В., Баран С.Р., …, Українець Н.А. та ін. Лабораторний практикум з фізики. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. – 184 с.
2. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003. – 121с.
3. Дослідження напівпровідникового діода за допомогою комп’ютерно керованого лабораторного комплексу: Інструкція до лабораторної роботи №1 / Укл.: І.Є. Лопатинський, Г.А. Ільчук, Н.А. Українець, В.О. Українець, А.Б. Данилов, М.Ю. Скульський. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.- 12с.
4. Дослідження спектрального розподілу поглинання та визначення ширини забороненої зони напівпровідника: Інструкція до лабораторної роботи №9 / Укл.: І.Є. Мороз, М.М. Рудка, Н.А. Українець. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. – 10с.
5. Андрейко А.М., Бандрівчак І.В., Українець Н.А. та ін. Збірник задач з фізики: Навч.посібник.-2-ге вид.доп. і перероб./ за ред..І.Є. Лопатинсько, А.М.Андрейка.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. –320 с.
6. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

Контакти
головний корпус, кімната № 137,
тел.258-27-66
Email:      ukrnatalja@gmail.com,
nataliia.a.ukrainets@lpnu.ua