Задачі з фізики: Методичні вказівки. Приклади розв’язування

ЗМIСТ

Передмова.………………………………………………………………………………………5

I. Механiка .………………………………………………………………………………………7
1.Кінематика ……………………………………………………………………………………7
2.Другий закон Ньютона ……………………………………………………………….11
3.Імпульс. Закон збереження iмпульсу ……………………………………….13
4.Робота змiнної сили …………………………………………………………………..15
5.Сили пружностi ……………………………………………………………………………18
6.Динамiка обертального руху ……………………………………………………..23
8.Механiчнi коливання …………………………………………………………………..26
9.Гiдродинамiка …………………………………………………………………………….29

II Молекулярна фiзика i термодинамiка ..………………………………..33
10.Рівняння стану ідеального газу ………………………………………………..33
11Розподiл молекул газу за швидкостями……………………………………35
12.Теплоємнiсть iдеального  газу …………………………………………………38
13.Перше начало термодинаміки …………………………………………………40
14.Адiабатний процес …………………………………………………………………….43
15.Явища перенесення ………………………………………………………………….46
16.Цикл Карно …………………………………………………………………………………49
17.Ентропiя……………………………………………………………………………………….51

III. Електростатика. Постiйний струм………………………………..54
18.Взаємодiя точкових електричних зарядiв ………………………………..54
19.Взаємодiя точкового заряду із зарядом, якийрівно-
мірно розподілений ………………………………………………………………………..57
20.Розрахунок напруженостi електричного поля …………………………60
21.Потенцiал поля розподiлених зарядiв……………………………………..64
22. Електроємнiсть. Конденсатори ……………………………………………….66
23 Закон Ома для повного кола. Потужнiсть струму ……………………69
24. Закони Кiрхгофа ………………………………………………………………………..72
25.Теплова дiя струму……………………………………………………………………..76

IV. Електромагнетизм ………………………………………………………..l……..79
26.Магнiтне поле провiдника з струмом ………………………………………..79
27.Сила Ампера ……………………………………………………………………………….81
28.Робота перемiщення провiдника зi струмом у магнiтному
полi…………………………………………………………………………………………………….84
29.Рухома заряджена частинка у магнiтному полi ……………………….87
30.Явище електромагнiтної iндукцiї ………………………………………………..90
31.Електромагнiтнi коливання ………………………………………………………..92
32.Електромагнi хвилі……………………………………………………………………….95

V Оптика ………………………………………………………………………………………….99
33.Iнтерференця ……………………………………………………………………………….99
34.Дифракцiя ……………………………………………………………………………………101
35.Поляризацiя свiтла …………………………………………………………………….103
36.Закони теплового випромiнювання ………………………………………….106

VІ Атомна і ядерна фізика...………………………………………………………….109
37.Атом водню в теорiї Бора ……………………………………………………………109
38.Хвилi де Бройля …………………………………………………………………………..111
39.Закон радiактивного ……………………………………………………………………112
40.Енергiя зв’язку ядер …………………………………………………………………….115
41.Ядернi реакцiї ………………………………………………………………………………116

Основнi фiзичнi сталi.…………………………………………………………………….119