ДУБЕЛЬТ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

ДУБЕЛЬТ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ДУБЕЛЬТ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

к.ф-м.н., доцент
1955 р.н.

 

Загальні відомості
Народився на Тернопільщині.
У 1978 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.
В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Электронные центры окраски в
кристаллах флюорита, легированных кислородом «.

Наукові керівники:
кандидат фізико-математичних наук, доцент Чорній З. П;
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Дідик Р. І.
Протягом 1981- 1991 років працював у проблемній лабораторії росту та дослідження кристалів фізичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка.
З 1991 року працює на кафедрі загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота
В університеті читає курс загальної фізики (лекційний курс для студентів напрямку
« Компютерна інженерія »).

Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень — дослідження центрів забарвлення в кристаллах флюориту, легованих домішками. Синтез та дослідження феритових плівок та інтерметалічних сполук.

Найвагоміші наукові публікації
1. Цаль Н.А., Спитковский Й.М., Струк Я.А., Дубельт С.П. Исследование зарядового состояния примесных кристаллов хлористого натрия методами деформационной электризации и термостимулированной поляризации. – УФЖ – 1985 – т.30, № 9. – С.1362 – 1365
2. Чорний З.П., Щур Г.А., Качан С.И., Дубельт С.П. “Ионные термотоки в радиационно окрашенных кристаллах CaF2” – Известия вузов. – Физика. – 1988. – № 6. – С.116 -117.
3. Струк Я.А., Гудь И.З., Дубельт С.П. Установка для исследования кинетики
термоактивационных процессов. – Физическая электроника. – 1989. – вып. 38. – С. 42 – 45.
4. Гудь И.З., Павлык Б.В., Струк Я.А., Дубельт С.П. “ Об эффективности радиационного дефектообразования в кристаллах CsI ”. – Украинский физический журнал. – 1991. – т.36, № 10. – С.1529 – 1532.
5. Дубельт С.П., Чорній З.П., Качан С.І., Лосик М.І. Вплив релаксаційних процесів на центри забарвлення кисневовмісних кристалів флюориту. – Вісник ДУ « Львівська політехніка «. – 1999. – С. 13 – 14.
6. Чорній З.П., Качан С.І., Щур Г.О., Салапак В.М., Дубельт С.П. FА →М+А перетворення у кристалах СаF2 – Ме+. – Вісник НУ « Львівська політехніка «. Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки. – № 393. – Львів. – 2000. – С. 25 – 28.
7. Дубельт С.П., Качан С.І., Чорній З.П., Салапак В.М., Пірко І.Б. М+А[100] і М+А[110] – центри забарвлення в кристалах СаF2 – О2- і SrF2 – О2-. – Вісник НУ « Львівська політехніка «. Електроніка. – 2001. – № 430. – С. 62 – 67.
8 . B.V. Padlyak, H. Jungner, K, Fabisiak and S.P. Dubelt. Radiftion-induced defects in glasses and ceramics of the CaO-Ga2O3-GeO2 system. – Rev.Adv.Mater.Sci.11. – 2006. – С. 34-40.

 

Найважливіші наукові конференції
1. Дубельт С.П., Кобринович М.С., Цаль Н.А., Чорний З.П. Люминесценция и центры окраски в кристаллах со структурой флюорита, легированных марганцем. – Тез. Докл. У11 Всесоюз. феофил. симпоз. по спектроскопии кристаллов, активированных ионами переходных и редкоземельных металлов. – Свердловск. – 1985. – С. 67.
2 . Белянинова Н.П., Вайданич В.И., Качан С.И., Дубельт С.П. Кинетика генерации агрегатных центров окраски в рентгенолюминофорах на основе соединений МеF2 – Еu2+, Ме+. – Материалы У1 ( шестого ) Всесоюз. симпоз. « Люминесцентные приемники и преобразователи ионизирующего излучения «. – Львов. – 1989. – С. 156.
3. Антонив И.П., Гарапин И.В., Демченко В.В., Дидык Р.И., Струк Я.А., Дубельт С.П. Исследование физических свойств монокристаллов галогенидов цезия и волокон, полученных на их основе. – Тез. докл. Всесоюз. конференции « Волоконная оптика «. – Москва. – 1990. – С. 333.
4 . Дубельт С.П., Демченко В.В., Струк Я,О. Особливості синтезу компонент флюоритних стекол. – Тез. доп. 11 ( другої ) Міжнарод. конф. « Конструкційні та функціональні матеріали «. – Львів. – 1997. – С. 52.
5. S.I.Kachan, Z.P.Chornyi, V.M.Salapak, S.P.Dubelt, I.B.Pirko. Ionic – hole mechanism evolution of colour centres in radiation – colour crystals of fluorite structure. International cientific Workshop “Oxide Materials for Engineering – fabrication, properties and application“ OMEE – 2009. June 22 – 26, Lviv, Ukraine.
6. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт , В.І.Лобойко. Оперативний і неруйнівний контроль якості епітаксійних плівок ферогранатів. Тези доп. 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-4)». – Одеса. – 28 червня – 2 липня 2010. – С. 312.
7 . С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, С.П.Дубельт, В.І.Лобойко. Фазовий перехід в нанокристалах магнетиту. Тези доп. 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна
електроніка та мікросистемні технології « (СЕМСТ-4). – Одеса. -2012.
8. С.И.Ющук, С.А.Юрьев, С.П.Дубельт, В.И.Лобойко Влияние некоторых технологических факторов на качество эпитаксиальных пленок железа – иттриевого граната//17-я Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии». –23-27 мая, Одесса. 2016.- с.210-211.

 

Найважливіші методичні розробки
1. І.Є.Лопатинський, А.М.Андрейко, Ю.М.Білинський, С.П.Дубельт. Лабораторний
практикум з фізики. Ч.ІІ. Електрика і магнетизм., Вид. НУ «ЛП», Львів, 2006 р., 202 с.
2. Ю.М.Білинський, С.П.Дубельт, М.І.Токарівський, Р.Я.Юречко. Розрахункові роботи з фізики. Ч.І. Львів, 2008 р., 79 с.
3. І.Є.Лопатинський, І.В.Бандрівчак, С.П.Дубельт. Лабораторний практикум з фізики. Ч.І. Лабораторія механіки і молекулярної фізики. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2010 р., 202 с.
4. А.М.Андрейко, І.В.Бандрівчак, С.П.Дубельт. Збірник задач з фізики. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2010 р. 320 с.
5. І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, Ю.М.Білинський, С.П.Дубельт. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч.І. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2011 р., 226 с.
6. І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, Ю.М.Білинський, С.П.Дубельт. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч.ІІ. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2011р., 180 с.
7. О.М.Горіна, В.М.Габа, Ю.М.Білинський, С.П.Дубельт. Збірник тестових завдань з фізики. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2011 р. 220 с.
8. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

Контакти
головний корпус, кімната № 136,
тел.258-27-66

Email: stepan.p.dubelt@lpnu.ua