НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

КАФЕДРА ФІЗИКИ

Кафедру фізики створено в 1844 р. на технічному відділі Львівської Технічної академії. Кафедра, яка є однією з найстаріших кафедр Львівської політехніки, за час своєї діяльності пройшла досить складний шлях. В 1906 році було створену другу кафедру фізики, а у 1919 році – третю. Певний час у «Львівській політехніці»(1921-1939рр.) функціонували три кафедри загальної фізики і одна (1921-1933рр.) – теоретичної. Єдину кафедру фізики організовано у 1944р.
З перших днів функціонування кафедри особлива увага приділялась навчальному процесу. На викладання фізики (назва «Фізика загальна і технічна») відводилось 5 годин на тиждень протягом чотирьох семестрів. Тоді студенти лабораторних робіт не виконували, а фізичні досліди демонструвались тільки в процесі читання лекцій. Починаючи з 1870-го року у навчальний процес було введено виконання лабораторних робіт.
Нині навчальні фізичні лабораторії кафедри фізики обслуговують студентів усіх технічних спеціальностей. На кафедрі працює три навчальні лабораторії (молекулярна, електрична та оптична), кожна з яких щоденно може обслуговувати 16 академічних груп. Лабораторна база кафедри дає можливість одночасно виконувати лабораторні роботи 300 студентам. Лекторами кафедри використовується понад 250 лекційних демонстрацій, крім того здійснено постановку 20 принципово нових демонстрацій з використанням комп’ютера. У лекційних демонстраціях викладачі використовують мультимедійний цифровий проектор, за допомогою якого демонструються змодельовані фізичні досліди і явища, а також різні рисунки та графіки . В кафедральному каталозі лекційних демонстрацій наявні також більше 100 демонстрацій комп’ютерно змодельованих фізичних явищ. Кафедрою видань навчальний посібник «Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики».
Викладачі кафедри активно залучаються до дистанційних технологій навчання студентів. зокрема, у віртуальному навчальному середовищі (ВНС НУ ЛП) розроблено систему навчально-методичних комплексів (НМК) з курсу фізики (відповідальна доц. Біленька О.Б.). на даний момент у ВНС представлено та використовується у навчальному процесі 6 НМК, сертифікати до яких були отримані протягом останніх 4 років. Зазначені навчальні комплекси містять курси лекцій, тестові завдання та комплекти завдань для самостійної студентської роботи.
За останнє десятиліття викладачами кафедри видано біля 20 навчальних посібників і підручників. При написанні підручників враховувалась майбутня професійна орієнтація студентів, зокрема видані підручники «Фізика та енергетика», «Фізика та транспорт», «Фізика і хімічні технології», «Фізика та геодезія» та «Фізика і будівництво» (відповідальний проф. І.Зачек).
Кафедрою фізики опубліковані лабораторні практикуми з фізики для кожної навчальної лабораторії, розроблено збірники задач з фізики для денної, заочної та дистанційної форм навчання, які неодноразово перевидавались. Для навчально-консультаційних пунктів політехніки в містах Володимир-Волинський, Чернівці, Хмельницький, Хуст (відповідальний доц. Ф.Гончар) розроблено навчально-методичні посібники з урахуванням особливостей навчання в цих пунктах.
На кафедрі виконувалися і виконуються зареєстровані в Міністерстві освіти і науки теми з педагогічної тематики: «Розробка диференційованого підходу до вивчення фізики в професійній підготовці майбутніх спеціалістів» (№ держреєстрації 01074009507), «Теоретичні і методичні засади науково-природничої підготовки інженерів у вищих технічних навчальних закладах» (№ держреєстрації 0113U001366). Керівником НДР є завідувач кафедри фізики, проф. І.Лопатинський.
Інтеграція національної вищої школи у європейський освітній простір вимагає якісної підготовки студентів, пошуку нових форм і методів навчання. Використання викладачами кафедри інноваційних педагогічних технологій (методик, систем), таких як предметна педагогічна технологія, технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу, технології особистісно зорієнтованого навчання, технології на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу сприяє підвищенню мотивації навчання студентів, створює професійно-практичну спрямованість занять, дає змогу викладачам домагатися запланованих результатів навчання (відпов. доц. О.Горіна).
Значний позитив у стимулюванні студентів до вивчення курсу фізики дають олімпіади з фізики, які кафедра проводить щорічно. Неодноразово студенти «Львівської політехніки» займали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з фізики (відпов. доц. С.Дубельт).

20160915_145538
З метою обміну досвідом та новими методиками у викладанні фізики кафедра започаткувала проведення науково-методичних конференцій (відпов. проф. І.Лопатинський, доц. Ф.Гончар). У жовтні 1999 року вперше було проведено Міжнародну науково-методичну конференцію «Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах», в якій прийняли участь викладачі з понад 20 вишів України, а також Польщі та Білорусії. Такі конференції кафедра проводить періодично кожні три роки.
Велике значення у вивченні фізики відіграє залучення студентів до наукової роботи, їх ознайомлення із сучасним розвитком фізики, особливо із науковими розробками працівників кафедри (відпов. проф. С.Ющук, доц. О.Рибак). Кращі студенти залучаються до виконання наукових розробок з фізики напівпровідникових матеріалів і створення на їх основі елементів приладів фізичної електроніки (відпов. проф. І.Лопатинський). Ці роботи важливі для розроблення та створення стабільних, стійких, високочутливих перетворювачів інфрачервоного випромінювання, знаходять широке застосування у приладах військової та цивільної техніки, медицині, у приладах сучасної термометрії, в аналізаторах газів та ін. Також студенти приймають участь в розробці нетрадиційних джерел енергії (науковий керівник проф. Г.Ільчук.). Ці роботи були започатковані ще в 60-ті роки ХХ ст. В перспективі, одночасно з проведенням фундаментальних досліджень передбачається одержання прикладних результатів в напрямі створення конкурентноспроможної технології виготовлення сонячних елементів, призначених для широкого використання у малопотужних системах неперервного автономного енергозабезпечення.20160915_145531
Нині на кафедрі працює 29 викладачів. Усі викладачі мають науковий ступінь кандидата або доктора наук. В проведенні занять викладачам кафедри допомагають 15 працівників учбово-допоміжного персоналу.