НАВЧАЛЬНІ РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Національний університет
„Львівська політехніка”

Кафедра фізики

 

Погоджено:

          Голова методичної комісії базового напряму (ХТ)

_________________________ Дзіняк Б.О.   /підпис/                     /прізвище, ініціали/

„____” _______________________ 2016 р.

  Робоча навчальна програма

Дисципліни                                                            ФІЗИКА (ІІ)

  /назва дисципліни/

Для базового напряму  6.051301 Хімічна технологія (ХТ)

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності                                                    ХТ

 

Кафедра фізики

ХТ курс – І, семестр – І, ІІ

Види роботи

Денна форма навчання

Семестр № І

Семестр № ІІ

Всього

Кількість кредитів

шість

чотири

десять

лекційні заняття, год.

32

32

64

лабораторні заняття, год.

32

16

48

практичні (семінарські) заняття, год.

32

32

64

Всього аудиторних год.

96

96

192

модульний контроль, год.

04

04

08

Самостійна робота, год.

84

84

168

Загальний обсяг год.

180

180

360

КП/КР

Контрольні роботи, шт.

Розрахунково-графічні роботи, штук

1

1

2

Екзамени

1

1

2

Заліки

 

Робочу навчальну програму складена:

доктор техн.наук, професор Ющук Степан Іванович ___________________________

канд.фіз.-мат.наук, доцент Біленька Ольга Богданівна__________________________

/вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автора (ів) програми/

                                        „    ”  ________  2019 р. _____________________

 

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні:

                                                                     кафедри фізики

/назва кафедри/

Протокол №         від  „      ”  ________ 2019 р.

Завідуючий кафедрою _____________________________________Лопатинський І.Є.

/підпис, прізвище, ініціали/

 

 

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму (спеціальності)  6.051301 Хімічна технологія (ХТ)

Протокол № __________ від „_____” _____________________ 2019 р.

_____________________________________________________

                                                    /підпис, прізвище, ініціали/

 

 

І. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1.      Мета викладання фізики:

Фізика належить до природничих наук, які вивчають закономірності найпростіших форм руху матерії. Тому курс фізики є фундаментом, на якому будується теоретична і практична підготовка інженерів та спеціалістів природничого профілю. Без нього неможливо сформувати спеціаліста, здатного до самостійної творчої діяльності на рівні вимог сучасної науки і техніки.

Мета викладання курсу фізики:

-        створити майбутньому спеціалістові надійний фундамент на якому ґрунтується його наступна спеціальна підготовка;

-        дати йому можливість орієнтуватися в основних фізичних ідеях, модельних підходах, та фізично грамотно їх використовувати;

-        допомогти орієнтуватися в потоці науково-технічної інформації;

-        створити рівень знань з фізики, який не дозволить майбутньому спеціалістові приймати імпульсивні, вольові і одночасно кричуще неграмотні та фізично небезпечні рішення, які ведуть до катастрофічних наслідків (наприклад, катастрофа на Чорнобильській АЕС через неадекватну поведінку з ядерним реактором).

1.2.      Завдання вивчення фізики

Основними завданнями вивчення курсу фізики є:

-        вивчення основних фізичних явищ та законів фізики, які необхідні для наступного вивчення спеціальних дисциплін;

-        вивчення фізичної природи процесів, які використовуються у професійній діяльності фахівця;

-        формування навиків самостійного планування та проведення фізичного експерименту і обробки його результатів;

-        формування у студентів навиків розв’язування задач з різних областей фізики, пов’язаних із розв’язуванням у майбутньому інженерних задач відповідно до профілю підготовки;

-        створення достатньо широкої теоретичної підготовки з метою допомогти студентам застосовувати у своїй професійній діяльності нові, сучасні фізичні ідеї та принципи.

1.3.            Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу:

Математика

 1. Вміння виконувати арифметичні дії над числами.
 2. Вміння розв’язувати лінійні та квадратичні алгебраїчні рівняння.
 3. Елементарні знання про вектори, їх додавання та віднімання.
 4. Елементарні знання геометрії у межах шкільного курсу.
 5. Знання формул тригонометрії.
 6. Знання основних понять диференціального числення.
 7. Знання основних понять інтегрального числення.

Фізика

 1. Знання основних понять і законів шкільного курсу фізики.
 2. Знання одиниць вимірювання основних фізичних величин та вміння переходити від одної системи одиниць до іншої.
 3. Вміння застосовувати елементарні закони фізики для розв’язування простих фізичних та технічних задач.

ІІ. Зміст дисципліни

2.1           Лекції: ДФН  64  год.

№ п/п

Найменування розділів, тем

Кількість
годин

ДФН

І СЕМЕСТР,

 

Тема: Фізичні основи механіки

Питання: Швидкість. Прискорення. Нормальне і тангенціаль­не прискорення. Закон динаміки матеріальної точки і поступального руху твердого тіла. Закон збереження імпульсу. Робота сили та її вираз через криволінійний інтеграл. Кінетична енергія механічної системи. Потенціальна енергія. Поле центральних сил. Закон збереження та перетворення енергії. Кутова швидкість та кутове прискорення. Їх зв’язок з лінійними величинами. Момент сили та момент імпульсу механічної системи. Момент імпульсу відносно нерухомої осі обертання. Момент інерції тіла відносно осі. Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі. Кінетична енергія обертального руху. Закон збереження моменту імпульсу. Статика. Фізичні умови рівноваги тіл.

8

Тема: Коливання і хвилі

Питання: Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок (на прикладі пружинного маятника). Додавання гармонічних коливань одного напрямку і однакової частоти. Биття. Додавання взаємно-перпендикулярних коливань. Диференціальне рівняння загасаючих коливань та його розв’язок. Диференціальне рівняння вимушених коливань та його розв’язок. Резонанс. Утворення хвиль в пружному середовищі. Поздовжні та поперечні хвилі. Рівняння біжучої хвилі. Енергія хвилі. Інтерференція хвиль. Рівняння стоячої хвилі та його аналіз.

5

Тема: Молекулярно-кінетична теорія ідеальних газів

Питання: Статичний та термодинамічний методи досліджен­ня. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани та процеси. Рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу для тиску. Середня кінетична енергія молекул. Молекулярно-кінетичне трактування абсолютної температури. Розподіл молекул ідеального газу за швидкостями теплового руху (розподіл Максвела). Барометрична формула. Розподіл частинок у зовнішньому потенціальному полі. Закон рівномірного розподілу енергій за ступенями вільності молекул.

3

 

Тема: Термодинаміка

Питання: Перший закон термодинаміки. Робота газу при зміні його об’єму. Кількість теплоти. Застосування першого закону  термодинаміки до ізопроцесів. Теплоємність. Залежність теплоємності ідеального газу від виду процесу. Класична молекулярно-кінетична теорія теплоємностей ідеальних газів та її обмеженість. Адіабатний процес. Середнє число зіткнень та середня довжина вільного пробігу молекул. Дифузія в газах. Стаціонарна теплопровідність газів. Внутрішнє тертя в газах. Коловий процес. Теплові двигуни та холодильні машини. Оборотні та необоротні процеси. Цикл Карно. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Статистичне трактування другого закону термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Порівняння ізотерм Ван-дер-Ваальса з експериментальними. Критичний стан. Рівняння Бернуллі.

6

Тема: Електростатика

Питання: Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Потенціал електричного поля. Напруженість як градієнт потенціалу. Потік вектора напруженості. Теорема Остроградсько­го-Гаусса для електричного поля у вакуумі. Типи діелектриків. Електронна та орієнтаційна поляризація. Електричне поле в речовині. Теорема Остроградського-Гаусса для електричного поля в діелектрику. Електричне зміщення. Провідники в електричному полі. Електроємність відокрем­леного провідника. Конденсатори. Енергія електростатичного поля. Об’ємна густина енергії.

6

Тема: Постійний електричний струм. Електричний струм в металах

Питання: Постійний електричний струм. Закон Ома у інтегральній та диференціальній формах. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Класична електронна теорія електропровідності металів та її дослідне обґрун­тування. Закон ВідеманаФранца. Труднощі класичної теорії електропровідності металів. Робота виходу електронів з металу. Електричний струм в електролітах. Електричний струм у газах.

4

ІІ СЕМЕСТР,

 

Тема: Електромагнетизм

Питання: Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Закон БіоСавараЛапласа. Закон повного струму для магнітного поля у вакуумі. Вихровий характер магнітного поля. Сила Лоренца. Ефект Холла. Циркуляція вектора магнітної індукції. Контур зі струмом в магнітному полі. Магнітний потік. Теорема Остроградського – Гаусса для магнітного поля. Робота при переміщенні провідника і контура з струмом у магнітному полі. Магнітне поле в речовині. Магнітні моменти атомів. Намагніченість. Закон повного струму для магнітного поля в речовині. Напруженість магнітного поля. Явище електромагнітної індукції. Закон Ленца. Закон Фарадея. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля. Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля. Струм зміщення. Рівняння Максвелла для електромагнітного поля. Основні властивості електромагнітних хвиль. Потік енергії. Вектор УмоваПойнтінга.

10

Тема: Оптика

Питання: Інтерференція світла. Інтерференція світла в тонких плівках. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолінійність поширення світла. Дифракція Френеля на круглому отворі та диску. Дифракція Френеля на щілині та на дифракційній гратці. Дисперсія світла. Області нормальної та аномальної дисперсії. Природне та поляризоване світло. Закон Малюса. Поляризація світла при відбиванні. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення. Штучна оптична анізотропія.

6

 

Тема: Теорія атома водню за Бором. Елементи квантової механіки

Питання: Теплове випромінювання. Розподіл енергії у спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла. Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна. Квантова гіпотеза випромінювання. Формула Планка. Атом водню та його спектр за теорією Бора. Формула деБройля. Дослідне обґрунтування корпускулярно-хвильового дуалізму властивостей речовини. Співвідношення невизначеностей як прояв корпускулярно-хвильового дуалізму властивостей матерії. Хвильова функція та її статистичний зміст. Рівняння Шредінґера. Частинка в одномірній прямокутній „потенціальній ямі”. Атом водню у квантовій механіці. Принцип Паулі. Розподіл електронів у атомі по станах. Комбінаційне розсіяння світла. Поглинання, спонтанне і вимушене випромінювання. Лазери.

8

Тема: Елементи фізики атомного ядра

Питання: Характеристика і склад атомного ядра. Нуклони. Взаємодія нуклонів та поняття про властивості і природу ядерних сил. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного перетворення ядер. Закономірності α, β, γ – випромінювань атомних ядер. Ядерні реакції та закони збереження. Реакції поділу ядер. Поняття про ядерну енергетику. Основні елементи конструкції ядерного реактора та фізичні основи керування ланцюговою реакцією поділу ядер. Реакція синтезу атомних ядер.

 

4

Тема: Елементи квантової статистики та фізики твердого тіла

Питання: Поняття про квантову статистику Фермі  Дірака та Бозе  Ейнштейна. Поняття про структуру твердих тіл. Розподіл електронів провідності в металах за енергіями. Енергія Фермі. Енергетичні зони в кристалах. Розподіл електронів по енергетичних зонах. Валентна зона та зона провідності. Метали, діелектрики та напівпровідники. Власна провідність напівпровідників. Домішкова провідність напівпровідників.   Pn – перехід та його вольт-амперна характеристика. Люмінесценція твердих тіл.

4

2.2 Лабораторні заняття: ДФН  48 год.

№ п/п

Зміст занять

Кількість
годин

ДФН

І СЕМЕСТР,
Вступне заняття. Ознайомлення з правилами ТБ, приладами і порядком роботи в лабораторії.

2

Лабораторна робота І

2

Лабораторна робота ІІ

2

Захист лабораторних робіт

2

Лабораторна робота III

2

Лабораторна робота IV

2

Лабораторна робота V

2

Підсумкове заняття. Захист лабораторних робіт

2

 

Вступне заняття в електричній лабораторії. Інструктаж з ТБ.

2

Лабораторна робота VІ

2

Лабораторна робота VІІ

2

Захист лабораторних робіт

2

Лабораторна робота VІІІ

2

Лабораторна робота ІХ

2

Лабораторна робота Х. Захист лабораторних робіт

2

Підсумкове заняття. Захист лабораторних робіт.

2

ІІ СЕМЕСТР,                   

1.

Вступне заняття в оптичній лабораторії. Інструктаж з ТБ при роботі з лазером, ртутною дуговою лампою, високовольтними джерелами живлення.

2

2.

Лабораторна робота І

2

3.

Лабораторна робота ІІ

2

4.

Захист лабораторних робіт

2

5.

Лабораторна робота III

2

6.

Лабораторна робота IV

2

7.

Лабораторна робота V

2

8.

Підсумкове заняття. Захист лабораторних робіт.

2

2.3           Практичні /семінарські/ заняття: ДФН  64 год.

№ п/п

Зміст /теми/ занять

Кількість
годин

ДФН

І СЕМЕСТР

 

1

Тема 1. Теорія похибок та обробка результатів вимірювань. Тема 2: Кінематика поступального руху.

4

2

Тема 3. Динаміка поступального руху.

Тема 4. Закон збереження імпульсу. Робота. Енергія.

4

3

Тема 5. Кінематика обертального руху.

Тема 6. Динаміка обертального руху.

4

4

Тема 7. Механічні коливання та хвилі.

Тема 8. Рівняння стану ідеального газу.

4

 

5

Тема 9.   Перший закон термодинаміки. Теплоємність газів.

Тема 10. Адіабатний процес.

4

6

Тема 11. Явища перенесення.

Тема 12. Цикл Карно. Гідродинаміка.

4

7

Тема 14. Електростатика.

4

8

Тема 15. Постійний струм.

4

ІІ СЕМЕСТР

 

9

Тема 16. Електромагнетизм. Розрахунок індукції магнітного поля провідників з струмом.

4

10

Тема 17. Сила Ампера. Сила Лоренца. Явище електромагнітної індукції.

4

11

Тема 18. Хвильова оптика. Дослід Юнга. Інтерференція світла у тонких плівках. Інтерферометри.

4

12

Тема 19. Дифракція. Поляризація світла.

 

13.

Тема 20. Теплове випромінювання.

4

14.

Тема 21.  Гіпотеза де Бройля. Елементи квантової механіки.

4

15.

Тема 22. Атомна фізика. Спектр випромінювання атома водню.

4

16.

Тема 23. Ядерна фізика.

4

 

 

Назви лабораторних робіт

І СЕМЕСТР

Молекулярна лабораторія

№№ лаб.роб.

Назва

К-сть год

2.

Вивчення моменту інерції маятника Максвелла.

2

5.

Вивчення основного рівняння динаміки обертального руху.

2

7.

Вивчення моменту інерції тіла динамічним методом.

2

8.

Визначення моменту інерції крутильного маятника.

2

9.

Вивчення моменту інерції тіла неправильної геометричної форми.

2

10.

Вимірювання модуля пружності методом розтягу.

2

11.

Визначення модуля пружності методом згину.

2

13.

Визначення модуля зсуву з допомогою крутильного маятника.

2

14.

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою оборотного маятника.

2

15.

Дослідження механічних загасаючих коливань.

2

16.

Дослідження коливань системи із зосередженими параметрами.

2

17.

Дослідження коливань струни.

2

18.

Визначення частоти звукових коливань методом стоячої хвилі.

2

19.

Експериментальна перевірка рівняння Бернуллі.

2

20.

Визначення коефіцієнта теплового розширення твердого тіла.

2

23.

Визначення коефіцієнта в’язкості повітря та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря.

2

24.

Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса.

2

25.

Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за допомогою віскозиметра.

2

26.

Визначення в’язкості рідини капілярним методом.

2

29.

Визначення постійної Больцмана та універсальної газової сталої.

2

30.

Визначення відношення теплоємностей Cp/Cv  для  повітря.

2

31.

Визначення зміни ентропії при нагріванні і плавленні олова.

2

33.

Визначення коефіцієнта теплопровідності твердих тіл методом Христіансена.

2

35.

Вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

2


Електрична лабораторія

1.

Вивчення основних властивостей електростатичного поля

2

2.

Визначення електроємності конденсаторів

2

3.

Перевірка закону Ома для електричного кола постійного струму

2

4.

Визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму (містка Уітсона).

2

5.

Перевірка правил Кірхгофа

2

8.

Визначення електрорушійної сили джерела струму методом компенсації

2

10.

Вивчення явища електромагнітної індукції

2

11.

Визначення горизонтальної й вертикальної складових індукції магнітного поля Землі за допомогою земного індуктора

2

12.

Вивчення електричного лічильника змінного струму

2

13.

Визначення коефіцієнта пружності і перевірка закону Ома для кола змінного струму

2

14.

Вивчення процесів заряджання і розряджання конденсатора через опір

2

15.

Перевірка закону Ома для електричного кола змінного струму при наявності в колі ємності та активного опору

2

17.

Вивчення вимушених електричних коливань у  коливальному контурі

2

ІІ СЕМЕСТР

Оптична лабораторія

2.

Визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопа

2

3.

Вивчення явища поляризації світла

2

4.

Вимірювання високих температур за допомогою оптичного пірометра із зникаючою ниткою

2

11.

Дослідження p-n переходу та його практичного використання

2

12.

Вимірювання потужності експозиційної дози природного радіаційного фону

13.

Визначення довжини хвилі випромінювання гелій-неонового оптичного квантового генератора (лазера)

2

21.

Визначення концентрації розчинів та коефіцієнта поглинання за величиною поглинання світла

2

22.

Дослідження дифракції електронів на кристалічній гратці

2

27.

Визначення радіуса кривини лінзи з допомогою кілець Ньютона

2

31.

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки

2

35.

Вивчення повертання площини поляризації світла

2

41.

Вивчення інтегральної випромінювальної  здатності вольфраму

2

42.

Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка

2

43.

Вивчення спектральних характеристик фотоелементів

2

44.

Визначення сталої Планка за спектром випромінювання водню

2

46.

Дослідження молекулярних спектрів поглинання і визначення сталої Планка

2

48.

Вивчення явища фотолюмінесценції

2

 

2.4 Самостійна робота: ДФН  168  год.

№ п/п

Зміст роботи

Кількість
годин

ДФН

І СЕМЕСТР,

1

Підготовка до лабораторних занять

20

2

Повторення лекційного матеріалу

16

3

Виконання домашніх завдань

16

4

Виконання індивідуальних розрахунково – графічних робіт

16

5

Підготовка до здачі модулів та екзамену

16

Разом за 1 семестр

84

ІІ СЕМЕСТР

1

Підготовка до лабораторних занять

20

2

Повторення лекційного матеріалу

16

3

Виконання домашніх завдань

16

4

Розв’язування розрахунково-графічних робіт

16

5

Підготовка до здачі модулів та екзамену

16

Разом за 2 семестр

84

Сума

168

 

Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради інституту ІХХТ

„____” __________________ 2019 року

 

_______________________________________________

підпис, прізвище та ініціали

2.5. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.
Розподіл балів модульних контролів (МК)                                                     Ф-5

Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт­рольний захід

(К3)

Модульна оцінка

(ПК+К3)

Лабораторні заняття

Практичні (семінарські заняття)

РГР

КР

Разом балів

(ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 семестр всього, у тому числі

20

10

5

35

65

100

1 – ий МК

10

5

-

15

35

50

2 – ий МК

10

5

5

20

30

50

2 семестр всього, у тому числі

20

10

5

35

65

100

1 – ий МК

10

5

15

35

50

2 – ий МК

10

5

5

20

30

50

ІІІ. Навчально-методичні матеріали.

 

3.1                Література до теоретичного курсу.

 • І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, І.М. Кравчук, Б.М. Романишин, В.М. Габа, Ф.М. Гончар. Курс фізики. – Львів, Вид. „Афіша”, 2004 р.
 • І.Р. Зачек, Б.М. Романишин. Фізика. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2003 р.
 • І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – Київ, „Техніка”, 1999. – 536с.
 • І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. Том 2. Електрика і магнетизм. – Київ, „Техніка”, 2001. – 452с.
 • І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук. Загальний курс фізики. Том 3. Оптика. Квантова фізика. – Київ, „Техніка”, 1999. – 520с.
 • П.М.Воловик. Фізика для університетів. – Київ, „Ірпінь” : Перун, 2005.- 864 с.

 

3.2                Література до практичних /семінарських/ занять.

 • І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, А.М. Андрейко, І.В. Бандрівчак, Н.А. Українець, та ін. Збірник задач з фізики. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2010 р.
 • І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Середа, Т.Д. Крушельницька, Н.А. Українець. Збірник задач з фізики. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2003 р.
 • Задачі з фізики. Методичні вказівки. Приклади розв’язування. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2001 р.

 

3.3                Література до лабораторних занять.

 • Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2010 р.
 • Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2002 р.
 • Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2006 р.

Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. – Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2006 р.

3.                  Навчально-методичні матеріали.

 

3.1. Література до теоретичного курсу.

1.      І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук, Б.М.Романишин. Фізика. Підручник. – Львів: Афіша, 2005. 394 с.

2.      Воловик П.М. Фізика: Для ун-тів. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 864 с.

3.      Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 1990. – 478 с.

4.      Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є., Видавництво Бескид Біт, 2002.

5.      Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики. -М.:  Высшая школа, 1989.

6.      Детлаф. А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики.-М.: Высшая школа,

1973-1979, т. 1-3.

7.      Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм.-Київ:

Вища школа 1990.

8.      Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова  фізика.-Київ:

Вища школа,1991.

9.      Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. -М.: Наука, 1972-1974,т.1-3.

10.  Савельев И.В. Курс общей физики.-М.: Наука, 1982 т.1-3.

11.  Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики. – Київ: Вища школа, 1983, т.1-2.

12.  Пастушенко С.М. Загальна фізика. Механіка. – Київ: Видавництво НАУ, 2002.

13.  Сивухин Д.В. Общий курс физики.- М.: Наука, 1983-1986, т.1-5.

14.  Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-М.: Высшая школа, 1977.

15.  Матвеев А.Н. Электродинамика.-М.: Высшая школа, 1980.

 

3.2. Література до практичних занять.

 

1.      Збірник задач з фізики: Навч. посібник. – За ред.І.Є. Лопатинського, А.М.Андрейка. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. – 320 с.

2.      Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики. -Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003.

3.      Збірник задач з фізики. -Львів: Видавництво ЛПІ, 1993, ч.1-3.

4.      Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1985.

5.      Чертов А.Г. и др. Задачник по физике.-М.: Высшая школа, 1981.

6.      Иродов И.Е. Задачи по общему курсу физики.-М.: Наука, 1979.

7.      Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике.-М.: Наука, 1982.

8.      Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во  ВТУЗе.-М.:

Высшая школа, 1981.

3.3. Література до лабораторних занять.

1.      Лабораторний практикум з фізики. Частина І. Під ред. Лопатинського І.Є., Бандрівчака І.В., Крушельницької Т.Д. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002.- 184 с.

2.      Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Під ред. Лопатинського І.Є.- Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2006.

3.      Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. Під ред. Лопатинського І.Є.- Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2006.- 264 с.

4.      Фізичний практикум. За редакцією Дущенка В.П.-Київ: Вища школа, 1981-1984.  ч. 1-2.

5.      Лабораторные занятия по физике. Под ред. Гольдина Л.М.-М.: Наука, 1983.

6.      Лабораторный  практикум по физике. Под ред. Ахматова А.С.-М.: Высшая школа, 1980.

7.      Загальна фізика: Лабораторний практикум. Під ред. Горбачука І.Т.- К.: Вища шк.,1992.

8.      Физический практикум. Под. ред. В.И. Ивероновой. -М.: Наука. 1968.

9.      Курс физики: Практикум. Под ред. Д.А.Городецкого. -Киев: Вища школа, 1992.

10.  Методичні розробки та інструкції до лабораторних робіт, видані кафедрою фізики НУ “ЛП”.