ЮР’ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЄВИЧ

ЮР’ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

ЮР’ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
к.ф-м.н., доцент
1952 р.н.

У 1975 році закінчив Львівський політехнічний інститут. Працює на кафедрі на посаді доцента.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему “ ВПЛИВ ДІАМАГНІТНОГО ЗАМІЩЕННЯ У ФЕРИМАГНІТНИХ ПЛІВКАХ НА ЇХ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ “.

Основний напрям наукових досліджень – технологія отримання, структура та магнітні властивості феромагнітних плівкових функціональних матеріалів.

Автор і співавтор понад 40 наукових праць та методичних розробок, 3-ох патентів, приймав участь в понад 80-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс загальної фізики.

Найновіші наукові статті:
1. С.Юр’єв, С.Ющук. Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів заліза //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Електроніка». – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – №798. –с.53-60.
2. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, В.Й.Ніколайчук, В.В.Мокляк  Структурні дефекти в епітаксійних ферит-гранатових плівках та їх вплив на магнітні властивості. //Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. –Vol. 16, № 3 – С. 41–44.
3. Ющук С. І., Юр’єв С. О., Дубельт С. П., Горіна О. М., Лобойко В. І. ЯГР – дослідження впливу умов синтезу і термообробки на епітаксійні плівки феритів-шпінелей Ni- та Ni-Zn // Сучасні інформаційні та електронні технології (СІЕТ–2017) : міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 22–26 травня 2017 р. – 2017. – C. 79–80.
4. Ющук С. І., Юр’єв С. О., Біленька О. Б., Горіна О. М. Вирощування і властивості товстих епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату // Металофізика та новітні технології. – 2018. – Том 40 № 9. –  С. 1247–1256.

Навчальні посібники та підручники:
1. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1: Механіка та молекулярна фізика: навчальний посібник. / І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, С.О.Юр’єв, Ф.М.Гончар, Ю.М.Білинський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с. 

Тези доповідей наукових конференцій:
1. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт. Вплив дефектів епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату на їх магнітні властивості //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014 – С.151.
2. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт, В.І.Лобойко ЯГР дослідження фазового переходу в Fe3O4 – Fe2O3в мікро/нанопорошках фериту заліза //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014. – С.159.
3. Yuriev S.O., Yushchuk S.I., Dubelt S.P., Loboiko V.I. NGR Investigations of Nanosized Powder of Magnetite //Proceedings of ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk. – P.219.
4. Yuriev S. O., Yushchuk S. І., Tsyupko*** F. I., Gorina O. Influence of post-anneling effects on electrochemical properties of mikrosized Bi2Fe4O9 // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 261.
5. Yushchuk S. І., Yuriev S. O., Gorina O., Dublett S. P., Loboyko V. I. Syntesis and investigation of thick epitaxial Y3-xLaxFe5O12 (La:GIG) films // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 205.

Контакти
Головний корпус, кафедра фізики,
Тел. 258-27-66