Право Євросоюзу

Назва модуля: Право Євросоюзу

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: I (магістратура)

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2)
аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні заняття – 16)

Лектор: доц. Сухорольський Петро Михайлович

Результати навчання:
Після вивчення курсу студенти повинні знати: історію розвитку європейської інтеграції та формування правової системи ЄС; основні поняття, особливості, принципи та систему права ЄС; засади формування і  функціонування інституцій ЄС; основи правового регулювання на рівні ЄС у окремих сферах.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст навчального модуля:

Створення Європейського Союзу та еволюція права ЄС. Інституційна система ЄС. Поняття і джерела права Євросоюзу. Дія права ЄС. Правові основи спільного ринку ЄС. Спільна торгівельна та митна політика ЄС. Правове регулювання питань громадянства та забезпечення прав людини у ЄС. Правові основи співробітництва ЄС з третіми країнами

Рекомендована література:

 

  • Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу // Офіційний вісник Європейського Союзу. UA. – 30.3.2010. – С 83/1.
  • Штрайнц Р. Європейське право. – Львів, 2009.- 480 с.

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): доповіді, усне опитування

Підсумковий контроль (70%): залікова робота

Мова навчання: українська

 Новини