Вступ до спеціальності “Міжнародні інформація”

Назва: Вступ до спеціальності “Міжнародні інформація”

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: I

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3)

аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)

Лектори:             Зав. каф., к. ф-м.. н., доц. Лунь Юрій Остапович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати структуру системи вищої освіти України; складові системи стандартів вищої освіти; особливості підготовки інформаційних аналітиків-міжнародників за спеціалізаціями; форми організації навчального процесу у вищій школі:  навчальні заняття, практична підготовка, контрольні заходи, державна атестація, самостійна робота студента; джерела та канали отримання міжнародної інформації; критерії оцінки вивідної (аналітичної) інформації: корисність, повнота, точність, своєчасність, достовірність, ясність викладення, переконливість;
 • Уміти організувати самостійну навчальну діяльності студента; формулювати основні завдання інформаційно-аналітичної роботи в міжнародних відносинах; визначати компоненти інформаційно-аналітичної діяльності: мета, сутність, причина та наслідок, тенденція, основний  результат; проводити інформаційний пошук, аналіз змісту документів та аналітико-синтетичної обробки інформації, формувати підсумкові документи;

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Структура системи вищої освіти в Україні.
 • Галузеві стандарти підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності  “міжнародна інформація”.
 • Особливості варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм зі спеціальності “міжнародна інформація”.
 • Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах.
 • Самостійна робота студента.
 • Методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах.
 • Джерела та канали отримання міжнародної інформації.
 • Інформаційний пошук.
 • Аналіз змісту документів та аналітико-синтетична обробка інформації.

Рекомедована література:

 1. Боднар І., Міжнародна інформація: навчально-метод. посібник для самост. вивчення курсу. / І. Боднар.- 2-ге вид., стереотип.- Львів: Вид-во “Новий Світ-2000″, 2006.- 216 с.
 2. Кудрявцева С., Міжнародна інформація: Навч. посібник./ С.Кудрявцева, В.Колос.- К.: Слово, 2005.- 400с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на семінарських заняттях, виконання індивідуального завдання.
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): усне опитування.


Новини