Європейське інформаційне право

Європейське інформаційне право

Назва модуля: Європейське інформаційне право

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: I (магістратура)

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2)
аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні заняття – 16)

Лектор:  доц. Сухорольський Петро Михайлович

Спосіб навчання: аудиторне

 

Зміст навчального модуля:

Після вивчення курсу студенти повинні знати: базові правові поняття та категорії європейського інформаційного права; основи міжнародно-правового регулювання інформаційних відносин в межах Ради Європи та Європейського Союзу; правореалізаційну та судову практику із застосування положень відповідних міжнародно-правових актів

Рекомендована література:

 

  • Петрова Н., Якубенко В. Медіа-право. – К., 2007. – 276 c.
  • Стандарти Ради Європи у сфері медіа. Законодавчий бюлетень. К., IREX U – медіа, 2005.
  • Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу // Офіційний вісник Європейського Союзу. UA. – 30.3.2010. – С 83/1.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): доповіді, усне опитування

Підсумковий контроль (70%): залікова робота

Мова навчання: українська

 Новини