Геоінформаційні системи і технології

Дисципліна “Геоінформаційні системи і технології”

Мета викладання дисципліни:

Курс “Геоінформаційні системи і технології” має своєю метою ознайомлення студентів спеціальності міжнародна інформація з основами геоінформаційних систем, вивчення програмних засобів, які використовують геоінформаційні технології, основами роботи з сучасними ГІС і застосування їх для вирішення проблем в міжнародних відносинах. Мета курсу ‑ оволодіти основами роботи з геоінформаційними системами.

 

Тематичний  план вивчення курсу  “Геоінформаційні системи і технології”

Тема 1. Географічна інформація та географічні інформаційні системи. Місце геоінформатики в системі наук. Взаємозв’язки з картографією, інформатикою і математичними методами. Основні терміни.

Тема 2. Структура ГІС. Технічні засоби вводу і виводу даних. Технічні і програмні засоби машинної графіки. Технології вводу даних (растрових і векторних).

Тема 3. Способи подання даних в ГІС. Растрове і векторне представлення даних.

Тема 4. Технології введення просторових даних. Подання інформації в ГІС.

Тема 5. Аналітичні можливості сучасних ГІС. Операції над картами. Статистичний аналіз карт.

Тема 6. Технології геоінформаційного моделювання та аналізу.

Тема 7. Розгляд сучасних програмних засобів і геоінформаційних систем.

 

Перелік рекомендованої літератури

Берлянт A.M., Тикунов B.C., Кошкарев А.В. и др. Толковый словарь по геоинформатике.

Де Мерс М. Географические информационные системы. Основы. М.:Дата+. 1999.-501 с.

Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС // ООО “Библион”, Петрозаводск, 1997г.

Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика // Москва, “Картгеоиздат” – “Геодезиздат”<st1:metricconverter productid=”,1993 г” w:st=”on”>,1993 г</st1:metricconverter>.

Жуков В.Т., Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Математико-картографическое моделирование в географии// Москва, “Мысль”, 1980.

Лурье И.К. Геоинформатика. Учебные геоинформационные системы//Москва, МГУ, 1997.

Світличний О.О. Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Навчальний посібник//Суми, «Університетська книга», 2006.

Цветков В.Я Геоинформационные системы и технологии //Москва, «Финансы и статистика», 1998.Новини